Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Димитров Й. Н., Гигов, Б. И.
Заглавие: За теглителен клас 4 kN при тракторите
Ключови думи: трактори, класификация, номинална теглителна сила, теглителен клас

Абстракт: В статията е направен анализ на малки колесни трактори с колесна формула 4K2 и мощност на двигателя от 8 до 15 kW. Тяхната номинална теглителна сила е определена чрез изчисления по два начина - по зададена експлоатационна маса и по максимално натоварване на използваните гуми. Анализирани са също и резултатите от проведено теглително изпитване на подобен трактор с колесна формула 4K4. Въз основа на получените стойности на номиналната теглителна сила се предлага въвеждане в системата трактори на нов теглителен клас 4 kN с базисен модел колесен трактор 4K2 и основна модификация колесен трактор 4K4.

Библиография

  1. БДС 14806-87. Трактори селскостопански и горскостопански. Теглителни класове. Комитет по качеството към МС, София, 1987 г.
  2. Велев, Н., 1975, Теория и изчисление на трактора и автомобила, София, Земиздат
  3. Гигов, Б, и Й. Димитров, 1999, За построяване теглителната характеристика на трактора, Селскостопанска техника, том 2, стр. стр. 38÷42
  4. Димитров, Й. и Ст. Парлапанов, 1979, Ръководство за лабораторни упражнения по трактори, София, Печатна база при ВМЕИ

Издание
Научно списание Селскостопанска техника 3-4/1999, том XXXVI, брой 3, стр. стр. 35÷39, 1999, България, София, c/o Jusautor, Селскостопанска академия, ISSN 0037-1718

Издателските права се държат от Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrov J. N., Gigov, B. I.
Title: On the traction class of 4 kN with the tractors
Keywords: tractors, classification, nominal tractive force, traction class

Abstract: The paper offers an analysis of small wheeled tractors with the wheel formula 4K2 and engine power from 8 to 15 kW. Their rated tractive force was determined on a calculating way in two variants - by an established operating weight and by the maximum carrying capacity of the tires used. The results from a conducted traction test of a similar tractor with the wheel formula 4K4 were analyzed, too. On the basis of the obtained values for rated tractive force is proposed the introduction into the tractors system of a new traction class of 4 kN with basic model 4K2 and main wheeled tractor version 4K4.

References

  1. БДС 14806-87. Трактори селскостопански и горскостопански. Теглителни класове. Комитет по качеството към МС, София, 1987 г.
  2. Велев, Н., 1975, Теория и изчисление на трактора и автомобила, София, Земиздат
  3. Гигов, Б, и Й. Димитров, 1999, За построяване теглителната характеристика на трактора, Селскостопанска техника, том 2, стр. стр. 38÷42
  4. Димитров, Й. и Ст. Парлапанов, 1979, Ръководство за лабораторни упражнения по трактори, София, Печатна база при ВМЕИ

Issue
Scientific Magazine Agricultural Engineering 3-4/1999, vol. XXXVI, issue 3, pp. 35÷39, 1999, Bulgaria, Sofia, c/o Jusautor, Agricultural Academy, ISSN 0037-1718

Copyright Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Full text of the publication

Вид: статия в списание

Въведена от: доц. д-р Бойко Иванов Гигов