Оригинал (Original)
Автори: Димитров Й. Н., Гигов, Б. И.
Заглавие: За теглителен клас 4 kN при тракторите
Ключови думи: трактори, класификация, номинална теглителна сила, теглителен клас

Абстракт: В статията е направен анализ на малки колесни трактори с колесна формула 4K2 и мощност на двигателя от 8 до 15 kW. Тяхната номинална теглителна сила е определена чрез изчисления по два начина - по зададена експлоатационна маса и по максимално натоварване на използваните гуми. Анализирани са също и резултатите от проведено теглително изпитване на подобен трактор с колесна формула 4K4. Въз основа на получените стойности на номиналната теглителна сила се предлага въвеждане в системата трактори на нов теглителен клас 4 kN с базисен модел колесен трактор 4K2 и основна модификация колесен трактор 4K4.

Библиография

  1. БДС 14806-87. Трактори селскостопански и горскостопански. Теглителни класове. Комитет по качеството към МС, София, 1987 г.
  2. Велев, Н., 1975, Теория и изчисление на трактора и автомобила, София, Земиздат
  3. Гигов, Б, и Й. Димитров, 1999, За построяване теглителната характеристика на трактора, Селскостопанска техника, том 2, стр. стр. 38÷42
  4. Димитров, Й. и Ст. Парлапанов, 1979, Ръководство за лабораторни упражнения по трактори, София, Печатна база при ВМЕИ

Издание

Научно списание Селскостопанска техника 3-4/1999, том XXXVI, брой 3, стр. стр. 35÷39, 1999, България, София, c/o Jusautor, Селскостопанска академия, ISSN 0037-1718

Издателските права се държат от Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrov J. N., Gigov, B. I.
Title: On the traction class of 4 kN with the tractors
Keywords: tractors, classification, nominal tractive force, traction class

Abstract: The paper offers an analysis of small wheeled tractors with the wheel formula 4K2 and engine power from 8 to 15 kW. Their rated tractive force was determined on a calculating way in two variants - by an established operating weight and by the maximum carrying capacity of the tires used. The results from a conducted traction test of a similar tractor with the wheel formula 4K4 were analyzed, too. On the basis of the obtained values for rated tractive force is proposed the introduction into the tractors system of a new traction class of 4 kN with basic model 4K2 and main wheeled tractor version 4K4.

References

  1. БДС 14806-87. Трактори селскостопански и горскостопански. Теглителни класове. Комитет по качеството към МС, София, 1987 г.
  2. Велев, Н., 1975, Теория и изчисление на трактора и автомобила, София, Земиздат
  3. Гигов, Б, и Й. Димитров, 1999, За построяване теглителната характеристика на трактора, Селскостопанска техника, том 2, стр. стр. 38÷42
  4. Димитров, Й. и Ст. Парлапанов, 1979, Ръководство за лабораторни упражнения по трактори, София, Печатна база при ВМЕИ

Issue

Scientific Magazine Agricultural Engineering 3-4/1999, vol. XXXVI, issue 3, pp. 35÷39, 1999, Bulgaria, Sofia, c/o Jusautor, Agricultural Academy, ISSN 0037-1718

Copyright Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. РЖ ВИНИТИ 55 (MH02) 01.02-44.41 , ГРНТИ 55.57.29 , ВИНИТИ 551.57.29.05.29 , http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01_agro/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MH_PRINT&P21DBN=MH&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=555&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE - 2001 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

Вид: статия в списание