Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И., Димитров Й. Н.
Заглавие: За построяване теглителната характеристика на трактора
Ключови думи: трактори, теглителна характеристика, обработка на опитни дан

Абстракт: В статията е представен метод за обработка на опитни данни от теглително изпитване на трактори с помощта електронна таблица. Този подход позволява да се автоматизира класическата процедура на регресионен анализ и значително да се облекчи обработката. Предлага се аналитичен вид на кривите на теглителната характеристика на малък колесен трактор 4х4, чрез изчислителни експерименти с различни регресионни модели, които се сравняват по броя на коефициентите, адекватността, значимостта на коефициента на множествена корелация и др. Направени са съответните изводи с цел потвърждаване вида на кривите на теглителната характеристика на изпитвания трактор.

Библиография

  1. Вучков, И., 1990, Експериментални изследвания и идентификация, София, Техника
  2. Димитров, Й., 1990, Проектиране и конструиране на трактора, София, Земиздат
  3. Игнатова, Е., 1995, Бизнесприложения с EXCEL и LOTUS 1-2-3. Изследване на операциите., Computer, том 12, стр. стр. 5÷9
  4. Стефанов, Б., В. Бирданова, 1997, Прогнозиране с EXCEL 7.0 for WINDOWS 95, Computer, том 3, стр. стр. 11÷15

Издание

Научно списание Селскостопанска техника 2/1999, том XXXVI, брой 2, стр. стр. 38÷42, 1999, България, София, Селскостопанска академия, редакция "Научни издания", ISSN 0037-1718

Издателските права се държат от Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I., Dimitrov J. N.
Title: Plotting the Pull Graph of a Tractor
Keywords: Tractors, Pull Graph, processing of experimental data, Slipping, tractive Efficiency

Abstract: A way of processing experimental data from pull tests with tractors by means of an electronic table is described in the paper. This approach enables the classical procedure of regression analysis to be automated and the processing to be considerably facilitated. An analytical type of the pull graph curves af a small wheeled 4x4 tractor is put forward, after having made calculation experiments with various regression models which were compared by the number of coefficients, the adequacy, significance of the multiple correlation coefficient, etc. The relevant conclusions for confirmation of the type of the pull graph curves of the tested tractor were made.

References

  1. Вучков, И., 1990, Експериментални изследвания и идентификация, София, Техника
  2. Димитров, Й., 1990, Проектиране и конструиране на трактора, София, Земиздат
  3. Игнатова, Е., 1995, Бизнесприложения с EXCEL и LOTUS 1-2-3. Изследване на операциите., Computer, том 12, стр. стр. 5÷9
  4. Стефанов, Б., В. Бирданова, 1997, Прогнозиране с EXCEL 7.0 for WINDOWS 95, Computer, том 3, стр. стр. 11÷15

Issue

Scientific Magazine Agricultural Engineering 2/1999, vol. XXXVI, issue 2, pp. 38÷42, 1999, Bulgaria, Sofia, Agricultural Academy, Department of Scientific Issuens, ISSN 0037-1718

Copyright Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. РЖ ВИНИТИ 55 (MH02) 00.06-44.33 , http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01_agro/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MH_PRINT&P21DBN=MH&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=555&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE - 2002 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

Вид: статия в списание