Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А.
Заглавие: Определяне началните параметри за двумерни физико-механични изпитвания на еднолицеви напречно плетени платове
Ключови думи: граница на разтегливост, напречно плетени платове, статично натоварване, биаксиални изпитвания

Абстракт: Целта на настоящата разработка е да се установят границите на разтегливост при едномерно статично натоварване на еднолицеви напречно плетени платове за набиране на първоначални данни при осъществяване на биаксиални изпитвания. Определени са основните характеристики на бримковата структура експериментално и теоретично по геометричен модел.

Библиография

  Издание

  XIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ 2008, том II, стр. стр. 169-173, 2008, България, Созопол, ISSN 1310-9405
  Autors: Stoilov, T. S., Sofronova, D. A.
  Title: Determination of the initial parameters when biaxial physical and mechanical tests are held on plain weft knitted fabrics
  Keywords: one-dimensional loading, weft knitted structure, critical-tensile ratios, biaxial testing

  Abstract: The purpose of the present work is determination of the critical-tensile ratios by the use of one-dimensional static loading of plain weft knitted fabrics for accumulating initial data by realizing biaxial testing. The experimental and theoretical values of characteristic data of a knitted structure are worked out.

  References

   Issue

   XIII SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION FPEPM 2008, vol. II, pp. 169-173, 2008, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1310-9405

   Вид: пленарен доклад в международен форум