Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Станев Г.
Заглавие: Оптимизиране на движението на светлинно регулирано кръстовище с голямо транспортно натоварване
Ключови думи: TRAFFIC, TRAFFIC SIGNAL LIGHT OPTIMIZATION METHOD, QUEUE LEN

Абстракт: The main issue considered in this topic: observe and analyse of complex road junction with high transport loading; mathematical model for traffic signal light optimisation at the time of harshly change of traffic intensity.

Библиография

  Издание

  XVI Международна научно-техническа конференция trans&MOTAUTO ’09, том 2, стр. стр. 77-80, 2009, България, Слънчев бряг, ISBN ISSN 1313-5031

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Madjarski, E. M., Saliev, D. N., Mladenov, G. D., Stanev G.
  Title: OPTIMIZATION OF THE TRAFFIC IN JUNCTION REGULATED BY TRAFFIC LIGHT WITH HIGH TRANSPORT LOADING
  Keywords: TRAFFIC, TRAFFIC SIGNAL LIGHT OPTIMIZATION METHOD, QUEUE LENGT

  Abstract: The main issue considered in this topic: observe and analyse of complex road junction with high transport loading; mathematical model for traffic signal light optimisation at the time of harshly change of traffic intensity.

  References

   Issue

   XVI International Scientific and Technical Conference Trans & Motauto ’09, vol. 2, pp. 77-80, 2009, Bulgaria, Slanchev briag, ISBN ISSN 1313-5031

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум