Оригинал (Original)
Автори: Димитров, Е. Ц., Yonchev, E., Pavlov, B., Пунов, П. Б.
Заглавие: Изследване на влиянието на горивната уредба върху мощностните показатели на бензинов двигател
Ключови думи: бензинов ДВГ, горивна система, мощностни показатели, експериментално изследване

Абстракт: Експериментално е изследвано влиянието на три различни типа горивни уредби – карбураторна, бензино-впръскваща с индивидуално впръскване и бензино-впръскваща с централно впръскване на горивото върху коефициента на пълнене и мощностните показатели на бензинов двигател.

Библиография

  Издание

  Транспорт, екология-устойчиво развитие, EKOВарна'2004, том 11, стр. стр. 131-134, 2004, България, Варна, ТУ-Варна, ISBN 954-20-00030

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrov, E. T., Yonchev, E., Pavlov, B., Punov, P. B.
  Title: Study the effect of fuel system on a gasoline engine performance
  Keywords: gasoline engine, fuel system, performance, experiemntal study

  Abstract:

  References

   Issue

   EKOVarna'2004, vol. 11, pp. 131-134, 2004, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISBN 954-20-00030

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание