Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н.
Заглавие: Анализ на програмното осигуряване за моделиране на пътното движение
Ключови думи: TRAFFIC MODELLING, TRAFFIC SIMULATION

Абстракт: The main issue is considered in this topic: the necessity of traffic modeling, given opportunities from traffic modeling software, types of input information for traffic modeling software ,output information from traffic modeling software.

Библиография

  Издание

  XIII Между¬народ¬на на¬уч¬но-техническа кон¬фе¬ренция trans&MOTAUTO ’06, том 2, стр. стр. 22-23, 2006, България, Варна

  Пълен текст на публикацията

  Autors: S, D. N.
  Title: ANALYSIS OF TRAFFIC MODELING SOFTWARE
  Keywords: TRAFFIC MODELLING, TRAFFIC SIMULATION

  Abstract: The main issue is considered in this topic: the necessity of traffic modeling, given opportunities from traffic modeling software, types of input information for traffic modeling software ,output information from traffic modeling software.

  References

   Issue

   XIII International Scientific and Technical Conference Trans & Motauto ’06, vol. 2, pp. 22-23, 2006, Bulgaria, Varna

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.