Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А.
Заглавие: Възможности на машинното бродиране за създаване на дизайнерски интерпретации
Ключови думи: дизайн, бродерия, бод сатен

Абстракт: В настоящия доклад е направен обзор върху възможностите на съвременните бродировъчни автомати за получаване на дизайнерски интерпретации на бродерии върху различни по вид площни текстилни материали и по-специално върху такива за производство на облекло. Проучени са основните видове бодове, използвани в далечното минало и е установено, че намират приложение и днес, и са заложени в софтуерните продукти за изграждане на бродировъчни програми.

Библиография

  Издание

  XX-та Научна конференция с международно участие ЕМФ’ 2015, стр. стр. 272-278, 2015, България, Созопол
  Autors: Sofronova, D. A.
  Title: Features of machine embroidery to create designer interpretations
  Keywords: design, embroidery, stich satin

  Abstract: This report gives an overview on the possibilities of modern embroidery machines to obtain designer interpretations of embroideries on different types of textiles and in particular on such for clothing manufacturing. The main types of stitches enclosed in the past are studied and was found that they are used in the modern designs of embroidery also.

  References

   Issue

   XX SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION FPEPM 2018, pp. 272-278, 2015, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.