Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Павлов А. И.
Заглавие: Оптимизиране на времената на фазите на сложно кръстовище в гр. София
Ключови думи: TRAFFIC SIGNAL LIGHT OPTIMIZATION METHOD, COMPLEX ROAD JUNCT

Абстракт: The issues considered in this topic are: observe and analyse of complex road junction real state; mathematical model for traffic signal light optimization and improvement of junction state independently of peak hours duration.

Библиография

  Издание

  XV Международна научно-техническа конференция trans&MOTAUTO ’08, том 2, стр. стр. 52-55, 2008, България, Созопол, ISBN ISSN 1313-5031

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Madjarski, E. M., Saliev, D. N., Pavlov A. I.
  Title: TRAFFIC SIGNAL LIGHT OPTIMIZATION OF COMPLEX ROAD JUNCTION IN SOFIA CITY
  Keywords: TRAFFIC SIGNAL LIGHT OPTIMIZATION METHOD, COMPLEX ROAD JUNCTION, QUEUE LENGT, WAITING TIME ON JUCTION.

  Abstract: The issues considered in this topic are: observe and analyse of complex road junction real state; mathematical model for traffic signal light optimization and improvement of junction state independently of peak hours duration.

  References

   Issue

   XV International Scientific and Technical Conference Trans & Motauto ’08, vol. 2, pp. 52-55, 2008, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 1313-5031

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СРЕДНАТА СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА - 2009 - в български издания
   2. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА АКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА АВТОМОБИЛИТЕ ВЪРХУ ПРОПУСКАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА - 2010 - в български издания

   Вид: публикация в международен форум