Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Андрецудис П.
Заглавие: Анализ на състава на транспортните потоци на основни пътни артерии на град София
Ключови думи: транспортни потоци, интензивност, състав на транспортните потоци

Абстракт: В доклада се представят изследвания за състава на транспортните потоци в различни зони, дни и часове по основни пътни артерии на град София.

Библиография

  Издание
  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2010, стр. стр. 298-300, 2009, България, Созопол, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Madjarski, E. M., Saliev, D. N., Andrecudis P.
  Title: ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF TRAFFIC FLOWS ON MAIN THOROUGHFARES OF THE CITY OF SOFIA
  Keywords: transport flows, intensity, composition of transport flows

  Abstract: The report presents studies on the composition of transport flows in different zones, days and hours on the main roads of the city of Sofia.

  References

   Issue
   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, Bul Trans-2010, pp. 298-300, 2009, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание

   Въведена от: доц. д-р Дурхан Назъмов Салиев