Оригинал (Original)
Автори: Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П.
Заглавие: Изследване на показателите на бензинов двигател с вътрешно горене при изменение на дължината на пълнителния тръбопровод и момента на затваряне на пълнителния клапан
Ключови думи: Gasoline engine, intake manifold, intake valve closing time, engine optimization

Абстракт: The paper presents a study on effect of intake manifold length and intake valve closing time on a gasoline engine performance. Two different engine speeds was chosen for each case study. On the bases of results optimal parameters concerning the manifold length and valve closing time were determined. The study was conducted by means of numerical simulation based on a gas dynamic model in intake manifold and OD model in the cylinder. A computational code was developed in Matlab.

Библиография

  1. Евтимов, Т., Пунов, П., Математично моделиране на газодинамичните процеси в пълнителния колектор на двигателите с вътрешно горене, trans&MOTAUTO’06, Варна, 2006.
  2. Петриченко, Р.М. и др. Элементы системы автоматизираного проектирования ДВС, Л., Машинос-троение, 1990.
  3. Winterbone, D. E. and Pearson, R. J. Theory of Engine Manifold Design, 2000 (Professional Engineer-ing Publishing, Bury St Edmunds and London).

Издание

Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев" РУ&СУ’09, том 48, брой 4, стр. стр. 46-50, 2009, България, Русе, ISSN 1311-3321

Пълен текст на публикацията

Autors: Punov, P. B., Evtimov, T. P.
Title: Study on the gasoline engine performance upon variable intake manifold length and intake valve closing time
Keywords: Gasoline engine, intake manifold, intake valve closing time, engine optimization

Abstract: The paper presents a study on effect of intake manifold length and intake valve closing time on a gasoline engine performance. Two different engine speeds was chosen for each case study. On the bases of results optimal parameters concerning the manifold length and valve closing time were determined. The study was conducted by means of numerical simulation based on a gas dynamic model in intake manifold and OD model in the cylinder. A computational code was developed in Matlab.

References

  1. Евтимов, Т., Пунов, П., Математично моделиране на газодинамичните процеси в пълнителния колектор на двигателите с вътрешно горене, trans&MOTAUTO’06, Варна, 2006.
  2. Петриченко, Р.М. и др. Элементы системы автоматизираного проектирования ДВС, Л., Машинос-троение, 1990.
  3. Winterbone, D. E. and Pearson, R. J. Theory of Engine Manifold Design, 2000 (Professional Engineer-ing Publishing, Bury St Edmunds and London).

Issue

Proceedings University of Ruse ''Angel Kunchev'', vol. 48, issue 4, pp. 46-50, 2009, Bulgaria, Ruse, ISSN 1311-3321

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание