Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Василев Д.
Заглавие: Подобряване на условията на движение на автомобилните потоци чрез замяна на трамваите с тролейбуси по маршрут в град София
Ключови думи: URBAN TRANSPORT, TRAM, TROLLEYBUS AND ROAD TRANSPORTATION

Абстракт: The main issue considered in this topic: It’s considered the opportunity for increasing road network permeability through replacement of tram with trolleybus transportation.

Библиография

  Издание

  XV Международна научно-техническа конференция trans&MOTAUTO ’08, том 2, стр. стр. 56-58, 2008, България, Созопол, ISBN ISSN 1313-5031

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Madjarski, E. M., Saliev, D. N., Vasilev D.
  Title: IMPROVEMENT OF TRAFFIC CONDITIONS OF TRAFFIC FLOWS REPLACING TRAM WITH TROLLEYBUS TRANSPORTATION AT A ROAD IN CITY OF SOFIA
  Keywords: URBAN TRANSPORT, TRAM, TROLLEYBUS AND ROAD TRANSPORTATION

  Abstract: The main issue considered in this topic: It’s considered the opportunity for increasing road network permeability through replacement of tram with trolleybus transportation.

  References

   Issue

   XV International Scientific and Technical Conference Trans & Motauto ’08, vol. 2, pp. 56-58, 2008, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 1313-5031

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Пенчева В., Асенов А., METHODOLOGY FOR MEASURING THE ENERGY OF A TROLLEYBUS IN OPERATING CONDITIONS,59-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето III", Русе, Ноември 2020 г., ISSN Print: 1311-3321, ISSN Web: 2603-4123, стр. 185-192 - 2020 - в български издания

   Вид: публикация в международен форум