Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н.
Заглавие: Алгоритъм за оптимизация на фазите и цикъла на светлинно регулирани кръстовища при промяна на параметрите, определящи тяхната продължителност
Ключови думи: транспортни потоци, интензивност, време за чакане на кръстов

Абстракт: В доклада се представя алгоритъм за оптимизация на фазите и цикъла на светофарни уредби в зависимост от параметрите на транспортните потоци.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2010, стр. стр. 313-316, 2010, България, Созопол, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N.
  Title: ALGORITHM OPTIMIZATION PHASES AND CYCLES OF LIGHT REGULATED INTERSECTIONS IN CHANGE THE PARAMETERS DEFINING THEIR DURATION
  Keywords: traffic flows, intensity, waiting time at a junction, optimization of traffic light phase phases

  Abstract: The report presents a algorithm for optimization of the phases and the cycle of traffic lights according to the parameters of the transport flows.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, Bul Trans-2010, pp. 313-316, 2010, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание