Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Пашкулски Г.
Заглавие: Изследване на скоростите на автомобилното движение в град София
Ключови думи: скорости на автомобилно движение в градовете, трафик

Абстракт: В доклада се представят изследвания на скоростите на автомобилното движение в различни зони, дни и часове на гр.София

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2009, стр. стр. 212-214, 2009, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Madjarski, E. M., Saliev, D. N., Damianov, I. S., Mladenov, G. D., Pashkulski G.
  Title: INVESTIGATION OF SPEEDS OF THE AUTOMOBILE TRAFFIC IN SOFIA CITY
  Keywords: speeds of traffic in cities, traffic

  Abstract: The report presents studies of the speeds of the traffic in different zones, days and hours of the city of Sofia

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, Bul Trans-2009, pp. 212-214, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Пенчева В., Асенов А., METHODOLOGY FOR MEASURING THE ENERGY OF A TROLLEYBUS IN OPERATING CONDITIONS,59-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето III", Русе, Ноември 2020 г., ISSN Print: 1311-3321, ISSN Web: 2603-4123, стр. 185-192 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.