Оригинал (Original)
Автори: Пунов, П. Б.
Заглавие: Теоретично и експериментално изследване на газодинамичните процеси в пълнителния тръбопровод на бензинов двигател с вътрешно горене
Ключови думи: бензинов ДВГ, газодинамични процеси, пълнителен колектор

Абстракт: Извършено е изследване на газодинамичните процеси в пълнителния колектор на бензинов двигател с вътрешно горене с помощта на разработен математичен модел описващ неустановено едномерно течение в пълнителния тръбопровод. Получените резултати са съпоставени с експериментално измерени стойности на налягането в една точка от тръбопровода в режим на пълно натоварване на двигателя и различни честоти на въртене.

Библиография

  Издание

  Транспорт, екология-устойчиво развитие, EKOВарна'2009, том 16, стр. стр. 255-262, 2009, България, Варна, ТУ-Варна, ISBN 954-20-00030

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Punov, P. B.
  Title: Numerical and experimental study on intake manifold gas dynamics in a gasoline engine
  Keywords: gasoline engine, gas dynamics, intake manifold

  Abstract:

  References

   Issue

   EKOVarna'2009, vol. 16, pp. 255-262, 2009, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISBN 954-20-00030

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание