Оригинал (Original)
Автори: Хлебарски, Д. А., Гигов, Б. И.
Заглавие: Оптимизиране параметрите на трактора
Ключови думи: трактор, теглителен коефициент на полезно действие

Абстракт: Предложен е метод, по който може да бъде оценено количествено и качествено влиянието на параметрите на трактора върху теглителния коефициент на полезно действие (ηT) . Въведен е коефициент на чувствителност, с чиято помощ се определя чувствителността на теглителния к.п.д. към промени на параметрите, от които зависи. Съставена е програма за персонален компютър и с помощта на представените резултати, базиращи се на полученото в работата [2], е указано по какъв начин може да бъдат оптимизирани параметрите на трактора така, че да бъде повишен теглителният му к.п.д.

Библиография

  1. Вълев, В., 1963, Експлоатация на автомобила, София, Техника
  2. Гигов, Б. и Д. Хлебарски, 2001, Определяне теглото на трактора, Селскостопанска техника, том 5, стр. стр. 39÷43
  3. Смирнов, Г. А., 1990, Теория движения колесных машин, Москва, Машиностроение

Издание

Научно списание Селскостопанска техника 4-5/2002, том XXXIX, брой 4, стр. стр. 31÷34, 2002, България, София, c/o Jusautor, Институт по мелиорации и механизация и Център по научно-техническа информация, ISSN 0037-1718

Издателските права се държат от Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Пълен текст на публикацията

Autors: Hlebarski, D. A., Gigov, B. I.
Title: Optimization of tractor papameters
Keywords: tractor, tractive efficiency

Abstract: A method is proposed allowing quantitative and gualitative assessment of tractor parameter effects on the pulling efficiency factor (ηT). A sensitivity coefficient is introduced to assist establishment of pulling efficiency factor sensitivity in respect of changes in influencing parameters. PC program was developed and, by using presented results, based on work outcome[2], the method is shown of tractor parameter optimization in order to increase its pulling efficiency factor.

References

  1. Вълев, В., 1963, Експлоатация на автомобила, София, Техника
  2. Гигов, Б. и Д. Хлебарски, 2001, Определяне теглото на трактора, Селскостопанска техника, том 5, стр. стр. 39÷43
  3. Смирнов, Г. А., 1990, Теория движения колесных машин, Москва, Машиностроение

Issue

Scientific Magazine Agricultural Engineering 4-5/2002, vol. XXXIX, issue 4, pp. 31÷34, 2002, Bulgaria, Sofia, c/o Jusautor, Institute for Land Reclamation and Agricultural Mechanisation and Centre for Scientific- Technical Information, ISSN 0037-1718

Copyright Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. Росинформагротех, Реферативный журнал №2, 304-609, Москва 2004, "Инженерно-техническое обеспечение АПК", Российская академия сельскохозяйственных наук - 2004 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

Вид: статия в списание