Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, К. К., Кенарова, А.Е., Димитрова, Д.
Заглавие: Анаеробна ферментация - от теория към практика
Ключови думи: биогаз, тор, селскостопански отпадъци, анаеробно разграждане

Абстракт: В доклада се очертават факторите, които влияят на процеса на анаеробно разграждане на органични отпадъци от селското стопанство. Такива са температура, химични и микробни характеристики на изходната суровина, разбъркване и т.н. Формулират се и показателите за ефективност на процеса. Така систематизираната информация може да се използва за анализ на реални инсталации, за оценка на патенти и за обосновка на технологията и конструктивните решения при разработка на нова инсталация. В същото време изясняването на взаимовръзката между биохимията и микробиологията на процесите и влиянието на факторите върху ефективността на процесите може да е обект на научни изследвания. По този начин факторите се обособяват като мост между научните изследвания и практическите дейности, необходими за разработване на инсталация за производство на биогаз.

Библиография

  Издание

  Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Природни науки, том XIX B, брой 6, стр. стр. 44-57, 2009, България, Шумен, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, ISSN 1311-834X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Georgiev, K. K., Kenarova, A.E., Dimitrova, D.
  Title: Anaerobic Digestion - from Theory to Applications
  Keywords: biogas, manure, agricultural wastes, anaerobic digestion, bioreactor, biogas technology

  Abstract: This report outlines the main factors that influence the process of anaerobic digestion AD of agricultural wastes, such as temperature, chemical and microbiological characteristics of inputs, mixing, etc. Indicators for operational effectiveness of the process are formulated. This information could be used for systematic review of existing bioreactors and patents in the field, for the purpose of determination and substantiation of new technologies and bioreactor designs. At the same time, study of the biochemistry and microbiology of the AD as a background for clarification of the influence of the factors on the effectiveness of the processes could be subject of scientific research. So the factors could be considered as a bridge between scientific and practical research necessary for development of installation for biogas production.

  References

   Issue

   Annual of Konstantin Preslavsky University, Faculty of Natural Sciences, vol. XIX B6, issue 6, pp. 44-57, 2009, Bulgaria, Shumen, Konstantin Preslavsky, ISSN 1311-834X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание