Оригинал (Original)
Автори: Марчева, Й. С., Райчев Р. Г.
Заглавие: Инхибиране на корозионното напукване на нисковъглеродна стомана във фосфатни среди
Ключови думи: инхибиране, корозионно напукване, ниско-въглеродна стомана

Библиография

  Издание

  Химия и индустрия, том 63, брой 10, стр. стр. 26 – 29, 1992, България, София, Съюз на химиците в България, ISBN ISSN 0368-5764
  Autors: Marcheva, Y. S., Raicheff R. G.
  Title: Inhibition of SCC of low-cabon steel in phosphate solutions
  Keywords: SCC, inhibition, low-carbon steel

  References

   Issue

   Chemistry and Industry, vol. 63, issue 10, pp. 26 – 29, 1992, Bulgaria, Sofia, Union of Chemists in Bulgaria, ISBN ISSN 0368-5764

   Вид: статия в списание