Оригинал (Original)
Автори: Димитров, Е. Ц., Пунов, П. Б., Павлов, Б.
Заглавие: Изследване на влиянието на дължината на пълнителния тръбопровод върху мощностните показатели на бензинов двигател
Ключови думи: бензинов ДВГ, пълнителен тръбопровод, коефициент на пълнене, експериментално изследване

Абстракт: Експериментално е изследвано и е направена количествена оценка на влиянието на дължината на пълнителния тръбопровод върху коефициента на пълнене и мощностните показатели на бензинов двигател.

Библиография

  1. 1. Hirschfelder, K. и др. Die erste stufenlos variable Sauganlage im neuen Achtzylindermotor von BMW. MTZ Nr. 3, 2002

Издание

Транспорт, екология-устойчиво развитие, EKOВарна'2004, том 11, стр. стр. 127-130, 2004, България, Варна, ТУ-Варна, ISBN 954-20-00030

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrov, E. T., Punov, P. B., Pavlov, B.
Title: Study the effect of intake manifold length on a gasoline engine performance
Keywords: gasoline engine, intake manifold, volumetric efficiency, experiemntal study

Abstract:

References

  1. 1. Hirschfelder, K. и др. Die erste stufenlos variable Sauganlage im neuen Achtzylindermotor von BMW. MTZ Nr. 3, 2002

Issue

EKOVarna'2004, vol. 11, pp. 127-130, 2004, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISBN 954-20-00030

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание