Оригинал (Original)
Автори: Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П.
Заглавие: Влияние на степента на рециркулация на отработилите газове върху образуването на азотни окиси (NOx) в цилиндрите на дизеловите двигатели с вътрешно горене
Ключови думи: diesel engine, NOx formation, EGR, fuel consumption, numeric

Абстракт: The paper presents the fundamentals in formation of NOx in diesel engines and technics for their reduction. A simulating model of a direct injection diesel engine was developed by means of Ricardo Wave software. Then, the influence of EGR rate on the specific quantity of nitrogen oxides and specific fuel consumption was assessed. A study was conducted in three different values of fuel/air ratio and engine speed of 2500rpm. Lastly, a comparison of the engine power, specific NOx quantity and fuel/air ratio is presented.

Библиография

  1. Димитров, П.И., Двигатели с вътрешно горене (Първа част – теория на двигателите с вътрешно горене), ТУ–София, 2000, София
  2. Димитров, П.И., Системи за управление на процесите в двигателите с вътрешно горене (Втора част), ТУ–София, 2007, София
  3. Пунов, П., Т. Евтимов, Системи за неутрализиране на токсичните компоненти в отработилите газове на дизеловите двигатели, XVI Международна научно – техническа конфе-ренция trans&MOTAUTO’09, Слънчев бряг, 2009.
  4. Двигатель Audi 2.0л TDI с системой впрыска Common rail, Audi SSP №420
  5. Ricardo, Wave 8.0 help system

Издание

International Scientific Journal Machines, Technologies, Materials, том 4, брой 3, стр. стр. 49-52, 2010, България, София, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, ISSN 1313-0226

Издателските права се държат от Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0

Пълен текст на публикацията

Autors: Punov, P. B., Evtimov, T. P.
Title: Effect of exhaust gas recirculation rate on NOx formation in diesel engines
Keywords: diesel engine, NOx formation, EGR, fuel consumption, numerical simulation

Abstract: The paper presents the fundamentals in formation of NOx in diesel engines and technics for their reduction. A simulating model of a direct injection diesel engine was developed by means of Ricardo Wave software. Then, the influence of EGR rate on the specific quantity of nitrogen oxides and specific fuel consumption was assessed. A study was conducted in three different values of fuel/air ratio and engine speed of 2500rpm. Lastly, a comparison of the engine power, specific NOx quantity and fuel/air ratio is presented.

References

  1. Димитров, П.И., Двигатели с вътрешно горене (Първа част – теория на двигателите с вътрешно горене), ТУ–София, 2000, София
  2. Димитров, П.И., Системи за управление на процесите в двигателите с вътрешно горене (Втора част), ТУ–София, 2007, София
  3. Пунов, П., Т. Евтимов, Системи за неутрализиране на токсичните компоненти в отработилите газове на дизеловите двигатели, XVI Международна научно – техническа конфе-ренция trans&MOTAUTO’09, Слънчев бряг, 2009.
  4. Двигатель Audi 2.0л TDI с системой впрыска Common rail, Audi SSP №420
  5. Ricardo, Wave 8.0 help system

Issue

International Scientific Journal Machines, Technologies, Materials, vol. 4, issue 3, pp. 49-52, 2010, Bulgaria, Sofia, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, ISSN 1313-0226

Copyright Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание