Оригинал (Original)
Автори: Борисов, Б. А.
Заглавие: Анализ на някои фактори, влияещи върху продължителността и себестойността на експлоатация на транспортните средства
Ключови думи: транспортна техника, поддръжка, ремонт, резервни части

Абстракт: В специализираната литература са изследвани редица фактори, които влияят върху надеждността, а съответно и върху продължителността на експлоатация на автотранспортната техника – конструктивни, технологични и експлоатационни. В настоящата работа се разглежда влиянието на субективния фактор – водачи на автотранспортна техника, монтьори и помощен персонал, диагностици и сервизни инженери. Наред с това, се обръща внимание на резервните части, използвани по време на поддръжката и ремонта, както и на специализираните инструменти и приспособления. В резултат на направения анализ са представени изводи, които могат да се ползват като препоръки от собствениците и мениджърите на автосервизи, транспортни предприятия, както и фирми, при които една или няколко дейности са свързани с използване на собствени транспортни средства.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2018, стр. стр. 127, 2018, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 1313-955Х
  Autors: Borisov, B. A.
  Title: Analysis of some factors, affecting life cycle and cost of exploitation of motor vehicles
  Keywords: vehicles, maintenance, repairs, spare parts

  Abstract: A number of factors affecting reliability respectively life cycle of motor vehicles are investigated in specialized literature. Those factors may be mechanical, technological and operational. The affect of subjective factor i.e. drivers of motor vehicles, mechanics, auxiliary personnel and engineers is investigated in this paper. Spatial attention is paid to the spare parts used during maintenance and the repairs, and to the specialized tools.

  References

   Issue

   BulTrans-2018, pp. 127, 2018, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN 1313-955Х

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание