Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н., Асенов П.
Заглавие: Изследване и анализ на трудовите пътувания в направлението Перник – София
Ключови думи: пътникопоток, автамабилен транспорт, железопътен транспорт,

Абстракт: Докладът съдържа данни за ежедневният пътникопоток, осъществяван в направлението Перник – София по повод трудовите задължения, както и данини за икономически ангажираната част от населението на община Перник, реализираща своята трудоспособност в столицата.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2009, стр. стр. 199-202, 2009, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N., Asenov P.
  Title: INVESTIGATION AND ANALYSIS FOR WORK-TRAVELS IN DIRECT FROM PERNIC TO SOFIA
  Keywords: passenger traffic, road transport, rail transport, time travel, economically active population

  Abstract: The report contains data about the daily traffic flow carried out in the Pernik-Sofia direction regarding labor liabilities as well as data about the economically engaged part of the population of the municipality of Pernik, realizing its working capacity in the capital.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, Bul Trans-2009, pp. 199-202, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Стоянов П., АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТНАТА РАБОТА ВЪВ ФИРМА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, 60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV", Русе, Октомври 2021 г., ISSN Print: 1311-3321, ISSN Web: 2603-4123, стр. 135-142. - 2021 - в български издания
   2. E. Demir, Approach for siting a support facility for transporting supplies in emergency cases in the Republic of Bulgaria, MATEC Web of Conferences 234(1):06001, DOI: 10.1051/matecconf/201823406001 - 2018 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.