Оригинал (Original)
Автори: Димитров Й. Н., Гигов, Б. И.
Заглавие: Опитно определяне диапазона на регулиране на пълнопоточна хидрообемна трансмисия
Ключови думи: хидростатична предавка, изходящи характеристики, диапазон на

Абстракт: Изследвана е безстепенна хидростатична (хидрообемна) предавка, състояща се от аксиалнобутална регулируема помпа и аксиалнобутален нерегулируем хидромотор (без механична част) на стенд, разработен в катедра "Aвтомобили, трактори и кари" на Tехническия университет в София. За илюстрация на получените резултати са построени семейство опитни криви на въртящия момент (M")във функция от честотата на въртене (n") на изхода на предавката при параметър входяща мощност (N'). Анализирани са възможностите на предавката по отношение на практическия диапазон на изменение на параметрите й в зависимост от големината на входящата мощност, загубите, възникващи в нея и др.

Библиография

  1. Димитров Й., Гигов, Б. и Стойнев, Б., 1993, Стенд за изследване на хидрообемна трансмисия, Селскостопанска техника, том 6-7, стр. стр. 28÷31
  2. Nikolaus, H. W., 1977, Hydrostatischer Fahrantrieb, Ö+P 21, том 4, стр. стр. 280÷282

Издание

Научно списание Селскостопанска техника 5/1998, том XXXV, брой 5, стр. стр. 17-21, 1998, България, София, c/o Jusautor, Селскостопанска академия, ISSN 0037-1718

Издателските права се държат от Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrov J. N., Gigov, B. I.
Title: Experimental determination of the adjustment range of a full-flow hydrostatic transmission
Keywords: hydrostatic transmission, output characteristics, adjustment range, experimental bench test

Abstract: A hydrostatic transmission (without the mechanical part) was investigated, consisting of an axial-piston variable-delivery pump and an axial-piston constant-delivery hydraulic motor, on a test bench developed in the department of "Automobiles, tractors and industrial trucks" of Sofia Technical University. To illustrate the obtained results, were constructed a family of output curves torque (M") from frequency of rotation (n") at the axis with a parameter of input power (N'). The capabilities of the gear unit are analyzed with respect to the practical range of variation of its parameters depending on the size of the input power, the losses occurring therein, etc.

References

  1. Димитров Й., Гигов, Б. и Стойнев, Б., 1993, Стенд за изследване на хидрообемна трансмисия, Селскостопанска техника, том 6-7, стр. стр. 28÷31
  2. Nikolaus, H. W., 1977, Hydrostatischer Fahrantrieb, Ö+P 21, том 4, стр. стр. 280÷282

Issue

Scientific Magazine Agricultural Engineering 5/1998, vol. XXXV, issue 5, pp. 17-21, 1998, Bulgaria, Sofia, c/o Jusautor, Agricultural Academy, ISSN 0037-1718

Copyright Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. РЖ ВИНИТИ 55 (MH02) 00.08-44.50 , ГРНТИ 55.57.29 , ВИНИТИ 551.57.29.05.35.31 , http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01_agro/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MH_PRINT&P21DBN=MH&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=555&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE - 2000 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

Вид: статия в списание