Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Маркова В.
Заглавие: Определяне продължителността на цикъла и времената на фазите при работа на светофарната уредба през летния сезон
Ключови думи: транспортни потоци, време за чакане на кръстовище, оптимизиране на времето на светофарен цикъл

Абстракт: Основна тема засегната в доклада: метод за оптимизация на продължителността на светофарен цикъл на кръстовище при намаляване на интензивността на транспортните потоци през летния сезон.

Библиография

  Издание
  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2009, стр. стр. 208-211, 2009, България, Созопол

  Autors: Madjarski, E. M., Saliev, D. N., Mladenov, G. D., Markova V.
  Title: DETERMINATION OF THE CYCLE DURATION AND PHASE TIMES OF TRAFFIC LIGHTS DURING THE SUMMER PERIOD
  Keywords: traffic flows, delay time, optimization of traffic cycle time

  Abstract: Main topic considered in the report: method for optimizing the duration of a traffic light cycle at reducing the intensity of transport flows during the summer season.

  References

   Issue
   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, pp. 208-211, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.

   Въведена от: доц. д-р Дурхан Назъмов Салиев