Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Маркова В.
Заглавие: Определяне продължителността на цикъла и времената на фазите при работа на светофарната уредба през летния сезон
Ключови думи: транспортни потоци, време за чакане на кръстовище, оптимизир

Абстракт: Основна тема засегната в доклада: метод за оптимизация на продължителността на светофарен цикъл на кръстовище при намаляване на интензивността на транспортните потоци през летния сезон.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2009, стр. стр. 208-211, 2009, България, Созопол
  Autors: Madjarski, E. M., Saliev, D. N., Mladenov, G. D., Markova V.
  Title: DETERMINATION OF THE CYCLE DURATION AND PHASE TIMES OF TRAFFIC LIGHTS DURING THE SUMMER PERIOD
  Keywords: traffic flows, delay time, optimization of traffic cycle time

  Abstract: Main topic considered in the report: method for optimizing the duration of a traffic light cycle at reducing the intensity of transport flows during the summer season.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, pp. 208-211, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Цитирания (Citation/s):
   1. Damyanov, I. S, Mladenov, G. D, 2020, Investigation of traffic load of crossroads in the road network through the use of aero mapping, 59th Annual Science Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE III Dedicated to the 75th anniversary of the University of Ruse, , volume 59, book 4.2.pp.153 – 158 - 2020 - в български издания
   2. Vladimir Madjarski, Iliyan Damyanov, Application of aerial photogrammetry for research and study of road junctions from the street network, International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2020, ISSN 1313-955X - 2020 - в български издания
   3. Дамянов И., Младенов Г., Маджарски В., ОЦЕНКА НА НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ДИСЦИПЛИНАТА И ОТГОВОРНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ, 60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV", Русе, Октомври 2021 г., ISSN Print: 1311-3321, ISSN Web: 2603-4123, стр. 30-36. - 2021 - в български издания
   4. Тодорова М., ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА БРОЯ И ВИДА НА ФАЗИТЕ ПО „МЕТОД НА СУМАТА НА ФАЗОВИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ”, Науно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", том 15, брой 3, 2017, ISSN 1312-3823, стр. I-8 - I-14 - 2017 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.