Оригинал (Original)
Автори: Киров, Б. Б., Гълъбов, В. Т.
Заглавие: УЕБ-БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА АВТОМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ДАННИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ БИОМЕДИЦИНСКИ ТЕСТОВЕ
Ключови думи: автоматизиран анализ на данни, биоинформатика, микрочип технология, микрофлуидна технология, високопроизводителнo получаване на данни

Абстракт: Тази статия изучава необходимостта от и методите за създаване на програмно решение за автоматизирането на анализа на данни в областта на биомедицинските изследвания. Предложен е конкретен технологичен подход базиран на уеб-базирана платформа и са анализирани някои специфични аспекти на високопроизводителните и на микроскопските данни. Връзката между анализа на данните и инструментариума за получаване на данни също е разгледана като важна част от пълния цикъл на научните изследвания в обсъжданата област

Библиография

  Издание

  , том 64, 2014, България, София, ТУ София
  Autors: Kirov, B. B., G, V. T.
  Title: A WEB-BASED PLATFORM FOR THE AUTOMATIC ANALYSIS OF DATA DERIVED FROM HIGH-THROUGHPUT BIOMEDICAL TESTS
  Keywords: automated data analysis, bioinformatics, microarray technology, microfluidics technology, high-throughput data acquisition

  Abstract: This paper studies the need and the methods for the generation of software solution for the automation of data analysis in the field of biomedical research. Specific technological approach based on an web-based platform is proposed and some specific aspects of certain high-throughput and microscopy data are analyzed. The connection between data analysis and instrumentation for data acquisition is also regarded as an important aspect of the complete loop of the scientific research in the field

  References

   Issue

   , vol. 64, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia

   Вид: публикация в международен форум