Оригинал (Original)
Автори: Киров, Б. Б., Гълъбов, В. Т., Карлова-Сергиева, В. А.
Заглавие: ИНТЕГРИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА ПАТОГЕНИ В ТЕЧНИ ПРОБИ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ И ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Ключови думи: автоматизация на биомедицинските изследвания, детекция на патогени, повърхностни акустични вълни

Абстракт: Настоящата работа обосновава необходимостта от проектиране на интегрирана автоматизирана система за детекция на патогени. Проследени са в хронологичен ред етапите на развитие на методите за детекция на патогени и областите на тяхното приложение. Дадени се насоки за бъдещи иновативни изследвания към прилагането на конкретен метод за доказване на патогени, който да бъде интегриран в автоматизирана система.

Библиография

  Издание

  , том 64, 2014, България, София, ТУ София
  Autors: Kirov, B. B., Galabov, V. T., Sergieva, V. A.
  Title: INTEGRATED AUTOMATED SYSTEM FOR PATHOGEN DE-TECTION IN LIQUID FOOD SAMPLES – STAGES OF DEVEL-OPMENT AND APPLICATION FIELDS
  Keywords: biomedical research automation, pathogen detection, surface acoustic waves

  Abstract: The current work justifies the need for development of an integrated and automated system for pathogen detection. The stages of development of the pathogen detection methods are chronologically studied together with their fields of application. Directions for future innovation towards particular method for pathogen sensing, which could be integrated in an automated system, are provided

  References

   Issue

   , vol. 64, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia

   Вид: публикация в международен форум