Оригинал (Original)
Автори: Дочева, Л. Е.
Заглавие: ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ С LabVIEW ОТДЕЛЯНЕ НА КОНТУРИ
Ключови думи: обработка на изображения, локални оператори, отделяне на контури, конволюция

Абстракт: Отделянето на контури е широко приложима операция в областта на обработката на изображения, често използвана за откриване и извличане на характеристиките им. Тази статия представя кратко въведение относно приложението на операцията конволюция при обработка на изображения (в частност – отделяне на контури) с помощта на Labview. Представена е блок-диаграма на реализираните и приложени върху тестови изображения оператори за отделяне на контури. Използвани са изображения с различно качество, с цел сравняване на резултатите. В статията са поместени и обсъдени получените резултати.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет-София, том 64, брой 2, стр. стр. 109-116, 2014, България, София, ТУ София, ISSN 1311-0829
  Autors: Docheva, L. E.
  Title: IMAGE PROCESSING WITH LABVIEW - EDGE DETECTION
  Keywords: image processing, local operators, edge detector, convolution kernel, con¬volution matrix, mask, Labview

  Abstract: Edge detection is very useful tool in image processing, often uses in the ar¬eas of feature detection and feature extraction. This article presents a short introduc¬tion to convolution implementation for image processing (in particular - edge detec¬tion) using Labview. Labview block diagram for implementation of different two-di-mensional convolution kernels, applied to test images, is given. Edge detectors are applied to images with different quality, in order to compare the results. The obtained results are presented and discussed.

  References

   Issue

   PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 64, issue 2, pp. 109-116, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум