Оригинал (Original)
Автори: Илиев, Г. С., Ахчийски, В. Н., Кавалджиев, С. Й., Чучуганов, К. Й.
Заглавие: Експериментално определяне еластичното окачване на кабина към транспортното въже в 3D пространството
Ключови думи: еластично окачване, въжена линия, транспортно въже

Библиография

  Издание

  сп.Българско списание за Инженерно проектиране, брой 21, стр. стр. 23-30, 2014, България, София, Машиностроителен факултет, ТУ-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Iliev, G. S., Ahchiiski, V. N., Kavaldjiev, S. Y., Chuchuganov, K. Y.
  Title: Experimental determination of the elastic suspension of a cab to the transport rope in 3D space
  Keywords: elastic suspension, cable way, transport rope

  References

   Issue

   Bulgarian journal for Engineering Design, issue 21, pp. 23-30, 2014, Bulgaria, Sofia, Faculty of Mechanical Engineering, TU-Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание