Оригинал (Original)
Автори: Колев, С. В., Боянов Ю.
Заглавие: СИНТЕЗ НА PRS КОДОВЕ ОТ ПО-ВИСОК РЕД
Ключови думи: PRS системи, Корелативно кодиране

Абстракт: В тази статия е предложен математичен модел за синтез на PRS полиноми от по-висока степен . Тези полиноми биха могли да бъдат използва¬ни в мобилни комуникационни системи с висока скорост за намаляване на пос¬ле-диците на Доплеровият ефект.

Библиография

  Издание

  Годишник ТУ София, том 64, стр. стр. 93 - 98, 2014, България, София, ТУ София, ISSN 1311-0829
  Autors: Kolev, S. V., Boyanov Y.
  Title: SYNTHESIS OF PRS POLYNOMIAL OF HIGHER DEGREE
  Keywords: PRS systems, Correlative coding.

  Abstract: In this article is presented a mathematical model for the synthesis of PRS polynomials of higher degree. These polynomials could be used in mobile communication systems with high speed to reduce the Doppler Effect.

  References

   Issue

   Annual TU Sofia, vol. 64, pp. 93 - 98, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в национален форум