Оригинал (Original)
Автори: Пенчева, Е. Н., Атанасов, И. И.
Заглавие: Изследване на възможностите за програмируемост на основано на политики управление и таксуване в края на мобилната мрежа
Ключови думи: мобилна мрежа

Библиография

  Издание

  , 2021, България, ISBN 978-619-167-434-3
  Autors: Pencheva, E. N., Atanasov, I. I.
  Title: Study on programmability capabilities for policy based control and charging at the network edge
  Keywords: mobile network

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, ISBN 978-619-167-434-3

   Вид: монография/части от монография