Оригинал (Original)
Автори: Карамишев, Х. Г.
Заглавие: IEC 61499 БАЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕКОНФИГУРИРАЩА СЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА СТАНЦИЯ
Ключови думи: стандарт IEC 61499, системи за управление, реконфигуриране, производствена станция

Абстракт: Появата на стандарта IEC 61499 доведе до разширяване на свойст¬вата на системите за управление основно в три направления – възможност за разработване на разпределени системи за управление, увеличаване на комуни-кационните възможности и динамично реконфигуриране на системата. В настоящата статия е предложена нова конфигурация на станция Festo MPS Processing, като е разработено IEC 61499 - базирано управление за нея.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 64, 2014, България, София, ТУ София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Karamishev, H. G.
  Title: IEC 61499-BASED CONTROL OF RECONFIGURABLE PROCESSING STATION
  Keywords: IEC 61499 Standard, control systems, reconfiguration, processing station

  Abstract: The occurrence of IEC 61499 standard led to the expansion of control system properties mainly in three directions – possibility to develop a distributed control systems, increasing communication capabilities and dynamic reconfiguration of the system. In this paper a new configuration of Festo MPS Processing station is pro-posed and IEC 61499 based control system for her is developed

  References

   Issue

   Proceedings of TU Sofia, vol. 64, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание