Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, Г. Н.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ИНТЕНЗИВНОСТ НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ РАВНИННО НАПРЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБРАБОТКА НА ЦИФРОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Ключови думи: пукнатина, коефициент на интенсивност на напреженията

Абстракт: Известно е, че всеки дефект като пукнатина или прорез води до локална концентрация на напрежението. Повишената концентрация на напреженията може да доведе до преждевременно разрушаване под действие на външно натоварване. Двата параметъра, които са приети за охарактеризиране на локалното напрежение при върха на концентратора са коефициент на концентрация на напреженията – ККН и коефициент на интензивност на напреженията – КИН. ККН дава само стойност на максималното напрежение при върха на концентратора. КИН дава параметрично представяне на полето на напрежение при решаване на задачи за тела с пукнатини и прорези. Използването на КИН е известно като силов поход в механиката на разрушаването. Ролята на КИН е значителна поради факта, че инженерното проектиране изисква познаването на напреженията във всяка точка на детайла за да се определи коефициентът на сигурност при дадени условия на натоварване при използване на дадена якостна теория.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-32, 2016, България, София, Технически Университет-София
  Autors: Todorova, G. N.
  Title: EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STRESS INTENSITY FACTOR AT PLANE STRESS BY DIGITAL IMAGE PROCESSING
  Keywords: crack, stress intensity factor

  Abstract: It is known that any defect such as a crack or notch leads to a local stress concentration. Increased concentration of stresses may lead to premature failure under external load. Both parameters adopted to characterize the local voltage at the top of the notch are stress concentration factor (SCF) and stress intensity factor (SIF). SCF provides only value of the maximum stress at the tip of the notch. SIF provides a parametric representation of the stress field in solving problems of bodies with cracks and notches. The role of SIF is significant because the engineering design requires knowledge of the stresses at every point of the detail to determine the safety factor under certain loading conditions using a theory of strength. The object of dissertation is experimental determination of the intensity stress factor - KI in plain stress state.

  References

   Issue

   , pp. 1-32, 2016, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia

   Вид: автореферат, публикация в реферирано издание