Оригинал (Original)
Автори: Дочева, Л. Е.
Заглавие: ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ С LabVIEW - ЦИФРОВИ ФИЛТРИ
Ключови думи: обработка на изображения, локални оператори, цифрови филтри, конволюция

Абстракт: В тази статия е обсъдено приложението на някои локални оператори за филтрация на изображения с помощта на Labview. Представени са резул-татите от извършените обработки. Показана е блок-диаграма на реализираните и приложени върху тестовото изображение локални оператори. Показани са хистограмите на резултатните изображения.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет-София, том 64, брой 2, стр. стр. 117-122, 2015, България, София, ТУ София, ISSN 1311-0829
  Autors: Docheva, L. E.
  Title: IMAGE PROCESSING WITH LabVIEW - DIGITAL FILTERS
  Keywords: image processing, local operators, digital filters, convolution kernel, con¬volution matrix, Labview

  Abstract: In this article an implementation of some local operators using Labview is considered. The local operators are used to perform image filtering. The results of the noise reducing and sharpening of the image are presented. Labview block diagram of different two-dimensional convolution kernels implementation that are applied to the test image is given. For the filter effect illustration the histograms of the resulting im¬ages are presented.

  References

   Issue

   PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 64, issue 2, pp. 117-122, 2015, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум