Autors: Sotirova, D. V.
Title: Business etiquette in the digital communication.
Keywords: etiquette, business etiquette, digital communication, public administration

References

    Issue

    International Conference E-governance, vol. 1, issue 1, pp. 7, 2014, Bulgaria, Издателство на ТУ-София, ISBN 2534-8523.

    Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar