Оригинал (Original)
Автори: Чучуганов, К. Й., Илиев, Г. С.
Заглавие: Методика за оценка на качеството на комфорт при пътуване с асансьори
Ключови думи: асансьор, комфорт при пътуване, измервателна система, оценка

Абстракт: Целта на настоящата работа е разработване на методика за оценка на качеството на комфорт при пътуване с асансьори. От направеният преглед на съществуващите материали и стандарти свързани с темата са определени параметри със съответните им допустими стойности чрез който еднозначно да се оценява качеството на комфорт на влезли в експлоатация асансьори. За целите на методиката е реализирана измервателна система със специали- зиран софтуер, даващ възможността за визуализиране и записване на данните необходими за оценката.

Библиография

  Издание

  сп.Българско списание за Инженерно проектиране, брой 17, стр. стр. 49-52, 2013, България, София, Машиностроителен факултет, ТУ-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Chuchuganov, K. Y., Iliev, G. S.
  Title: ASSESSMENT METHOD OF LIFT RIDE QUALITY
  Keywords: lift, ride quality, measurement system, assessment

  Abstract: The purpose of this work is to develop a methodology for lift ride quality assessment. From an overview of existing materials and standards relevant to the topic are defined parameters and criteria which will be used for unambiguously assessment for ride quality of lifts putted into a service. For that reason was created a measurement system with specialized software which can visualize and record the data needed for the assessment.

  References

   Issue

   Bulgarian journal for Engineering Design, issue 17, pp. 49-52, 2013, Bulgaria, Sofia, Faculty of Mechanical Engineering, TU-Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание