Оригинал (Original)
Автори: Проданова, К. С., Йорданка П., Христина Миланова.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМИТЕ ФАКТОРИЗА ПОЯВА НА АЛГОНЕВРОДИСТРОФИЯСЛЕД ФРАКТУРА НА ДИСТАЛЕН РАДИУС
Ключови думи: алгоневродистрофия, логистична регресия

Абстракт: Най-честото усложнение след фрактура на дистален радиус (ФДР) е алгоневродистрофия, позната още като синдром на Зудек (СЗ). Прогресията на този синдром в хронична фаза е свързана с неминуемо увреждане на ръката. Ранната диагностика и незабавното започване на ефективна терапия дават реален шанс за възстановяване. В настоящата работа е използвана логис¬тична регресия за моделиране на появата на СЗ в зависимост от 14 клинични фактора с цел да се открият статистически значимите (прогностичните) измежду тях. Получените модели позволяват оценяването на прогнозната ве¬роятност за появата на това усложнение при задаване на индивидуалните стойности за клиничните фактори на пациента. Моделите се базират на 123 експериментални данни, получени при проведена физиотерапия и рехабилита¬ция във Военномедицинска Академия, София

Библиография

  Издание

  , том 64, 2014, България, София, ТУ София
  Autors: Prodanova, K. S., Jordanka P., Milanova H.
  Title: DETERMINATION OF STATISTICALLY SIGNIFICANT FACTORS FOR ALGONEURODISTROPHY AFTER DISTAL RADIUS FRACTURE
  Keywords: algoneurodystrophy, logistic regression

  Abstract: The most common complication after fracture of the distal radius (FDR) is algoneurodystrophy known as Sudeck syndrome. The progression of this syndrome in chronic phase is inevitably associated with impairment of the hand. Early diagnosis and prompt initiation of effective therapy give a real chance of recovery. In this study the logistic regression to model the appearance of the Sudeck syndrome depending on the 14 clinical factors in order to detect a statistically significant (forecasting) among them is used. The resulting models allow evaluation of the estimated probability of the occurrence of this complication in assigning the individual values for clinical patient factors. The models are based on 123 experimental data obtained following a physiotherapy and rehabilitation at the Military Medical Academy in Sofia

  References

   Issue

   , vol. 64, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia

   Вид: публикация в международен форум