Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, Г. Н.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСКРЕТНИ СТОЙНОСТИ ОТ ПОЛЕТАТА НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ПОСРЕДСТВОМ АВТОМАТИЗИРАН МЕТОД НА КООРДИНАТНИТЕ МРЕЖИ
Ключови думи: автоматизиран метод на координатните мрежи, експери¬ментално определяне на деформации

Абстракт: Разработена и приложена е експериментална методика с използване на автоматизиран метод на координатните мрежи за определяне на дефор-мации. Представени са експериментални резултати за деформациите, полу-чени посредством разработена за целта програмна система. Направена е оценка на неопределеността на резултатите

Библиография

  Издание

  ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, том 64, брой 2, стр. стр. 83-92, 2014, България, София, ТУ София, ISSN 1311-0829
  Autors: Todorova, G. N.
  Title: DETERMINATION OF THE DISCRETE VALUES OF THE STRAIN FIELS BY AUTOMATED GRID METHOD
  Keywords: automated grid method, experimental determination of strains

  Abstract: A methodology for automated implementation of an experiment using the coordinate-grid method is developed and applied to the determination of strains. The experimentally obtained strains by means of a specially designed program system are presented. The uncertainty of the results is evaluated too

  References

   Issue

   PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 64, issue 2, pp. 83-92, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание