Оригинал (Original)
Автори: Цветков, Т. Д., Илиев, И. Г.
Заглавие: Основни методи за контрол на мощността и намаляване на интерференцията при когнитивно радио
Ключови думи: когнитивно радио, контрол на мощността, еквивалентна температура на смущенията

Абстракт: В настоящата работа е направен обзор и анализ на основните методи за контрол на мощността и намаляване на интерференцията при когнитивно радио и са представени зависимости за регулиране на мощността за модел с една двойка вторични потребители. Дискутиран е един от основните параметри за оценка на средата - еквивалентна температура на смущенията (interference temperature). За анализ е използван модел на когнитивно радио, работещ в телевизионния обхват. При появата на повече от две нелицензирани устройства в радио мрежата се прилага централен и разпределен модел за регулиране на мощността.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет - София, том 64, брой 2, стр. стр. 99-108, 2014, България, София, ISSN 1311-0829
  Autors: Tsvetkov, T. D., Iliev, I. G.
  Title: Fundamental Methods for Power Control and Interference Mitigation in Cognitive Radio
  Keywords: cognitive radio, power control, interference temperature

  Abstract: In this paper has been accomplished brief analysis on fundamental methods for power control and interference mitigation in cognitive radio. Basic aspects are considered in a power efficiency of single pair secondary users. Discussed is one of the main parameters in spectrum sensing – interference temperature. For further analysis is used cognitive radio model deployed in a TV broadcast system. Centralized and distributed solutions are applied, when multiple unlicensed devices occurs.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University - Sofia, vol. 64, issue 2, pp. 99-108, 2014, Bulgaria, Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание