Оригинал (Original)
Автори: Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К.
Заглавие: Резултати от приложение на електронни протоколи и отчети за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София
Ключови думи: качество, учебен процес, процедури

Абстракт: В доклада се разглеждат резултатите прилагането на системите за електронните данни в учебния процес като част от Системата за осигуряване и поддържане на качеството на обучението и научните изследвания (СОПКОНИ) в ТУ - София. Показани са резултатите от едногодишното прилагане на две от системите в рамките на целия университет. За проследимостта на учебния процес от съществено значение са резултатите от оценяването на студентите и провеждането на самите занятия. В този аспект обект на внимание са системите за електронно нанасяне на оценките в досието на студента и електронния отчет за проведените занятия. В доклада са разгледани структурите на двете системи и количествени показатели от прилагането им. Направени са предложения за подобряване на функционирането им.

Библиография

  1. Закон за висшето образование, Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995 г.
  2. http://www.mysql.com
  3. http://fett.tu-sofia.bg/index.php?option=com_content&task=category§ionid=10&id=35&Itemid=62
  4. Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., 2010,XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010": Управление на електронните данни за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София, Созопол, България, стр. стр. 333 - 337

Издание

21-ви Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2011”, 2011, България, Созопол
Autors: Radonov, R. I., Zaimov, K., Videkov, V. H., Dukendviev, G. K.
Title: Results of the Use of Electronic Assessment and Workload Reports Related to the Educational Process in the System for Quality Management at the Technical University of Sofia
Keywords: quality, educational process, procedures

Abstract: The paper examines the results of the implementation of electronic data systems in the educational process as part of the System for Securing and Support the Quality of Teaching and Research (SSSQTR) at the Technical University of Sofia. Below are the results of one-year implementation of the two systems throughout the University. The results of the evaluation of students and conducting classes are essential for the traceability of the educational process. In this aspect the attention is drawn to the electronic systems for completing students’ assessment records and teachers’ workload reports related to the conducting of classes. The structures of two systems and quantitative indicators of their implementation are examined in the paper. Proposals for improving their functioning have been made.

References

  1. Закон за висшето образование, Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995 г.
  2. http://www.mysql.com
  3. http://fett.tu-sofia.bg/index.php?option=com_content&task=category§ionid=10&id=35&Itemid=62
  4. Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., 2010,XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010": Управление на електронните данни за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София, Созопол, България, стр. стр. 333 - 337

Issue

XXI National scientific symposium with international participation Metrology and metrology assurance 2011, 2011, Bulgaria, Sozopol

Вид: пленарен доклад в национален форум