Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И.
Заглавие: Изследване на влиянието на разположението на контактното петно на гумата върху точността на измерването на мобилна автомобилна везна
Ключови думи: мобилна автомобилна везна, гума

Абстракт: В работата е представена конструкция на платформена везна с малка строителна височина без подвижни елементи. По метода на крайните елементи с помощта на програмата CosmosWorks е изследвано влиянието на разположението на контактното петно на гумата върху точността на измерването. Представен е алгоритъм за определяне на измерваното тегло. С представеният алгоритъм се намалява многократно грешката, която се получава в резултат на различното разположение на контактното петно на гумата върху платформата на везната.

Библиография

 1. Dickason, Allen D., Hildebrant, Laing R., 1980, Vehicle platform scale, U.S., <4281728, G01G 19/02>
 2. Hood, Robert B., 1984, Vehicle platform scale, U.S., <4560017, G01G 3/14>
 3. Kroll, William P., Kroll, Robert E. K. Kroll, Mark W. and Kroll, Karl J. F., 1987, Wheel scale assembly, U.S., <4714121, G01G, 19/02>
 4. Kroll, William P., Kroll, Robert E. K., Kroll, Mark W. and Kroll, Karl J. F., 1988, Load cell assembly, U.S., <4775018, G01G, 19/02>
 5. Kroll, William P., 1989, Low profile wheel scale assembly, U.S., <4979581, G01G, 3/14>
 6. Cardinal Scale, 2010, Cardinal Industrial Products Catalog, e-book, http://www.cardinalscale.com, Cardinal Scale Mfg. Co., <http://www.cardinalscale.com/wp-content/uploads/2012/04/Cardinal-Catalog.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014
 7. Central Carolina Scale, Inc., 2010, TRUCK SCALE TYPES, <http://truck.centralcarolinascale.com/>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014
 8. Hawkley International Limited, 2010, Light Vehicle Weighing Systems, <http://www.hawkleygroup.com/hawkleyint/lightvehicleweighing.shtml>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014
 9. Hawkley International Limited, 2010, PORTABLE WEIGHING SYSTEMS : ER 540, <http://www.hawkleyindia.in/html/ER540.htm>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014
 10. Holtgreven Scale & Electronics Corporation, 2010, Wheel Weighers - Intercomp PT300 Series, <http://www.loadmasterscale.com/catalog.asp?prodid=619139&showprevnext=1>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014
 11. ЛИБРА Инженеринг ООД, 2010, Автомобилни везни, <http://www.libra-eng.com/bg/avtomobilni-vezni/index.html>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014
 12. Elicom electronic Ltd., 2010, Автомобилни везни, <http://elicom-bg.com/bg/cat/avtomobilni-vezni-6>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014

Издание

Механика на машините, том 90, брой 6, стр. стр. 13-19, 2010, България, Варна, ТУ - Варна, ISBN 0861‐9727

Издателските права се държат от Mechanics of Machines, Varna

Пълен текст на публикацията

Autors: Nedelchev, K. I.
Title: Study of the influence of the location of contact surface of the tire on the accuracy of measurements for mobile automotive scale
Keywords: platform scale, tier

Abstract: The present work is aimed to present a construction of platform scales with a small building height without moving parts. By the finite element method using the program CosmosWorks the influence of the position of the contact surface of the tire on the accuracy of measurement have been investigated. An algorithm for determining of the estimated weight is presented. It has been used for decreasing of the error, which is a result of the different location of the contact surface of the tires on the scale surface.

References

 1. Dickason, Allen D., Hildebrant, Laing R., 1980, Vehicle platform scale, U.S., <4281728, G01G 19/02>
 2. Hood, Robert B., 1984, Vehicle platform scale, U.S., <4560017, G01G 3/14>
 3. Kroll, William P., Kroll, Robert E. K. Kroll, Mark W. and Kroll, Karl J. F., 1987, Wheel scale assembly, U.S., <4714121, G01G, 19/02>
 4. Kroll, William P., Kroll, Robert E. K., Kroll, Mark W. and Kroll, Karl J. F., 1988, Load cell assembly, U.S., <4775018, G01G, 19/02>
 5. Kroll, William P., 1989, Low profile wheel scale assembly, U.S., <4979581, G01G, 3/14>
 6. Cardinal Scale, 2010, Cardinal Industrial Products Catalog, e-book, http://www.cardinalscale.com, Cardinal Scale Mfg. Co., <http://www.cardinalscale.com/wp-content/uploads/2012/04/Cardinal-Catalog.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014
 7. Central Carolina Scale, Inc., 2010, TRUCK SCALE TYPES, <http://truck.centralcarolinascale.com/>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014
 8. Hawkley International Limited, 2010, Light Vehicle Weighing Systems, <http://www.hawkleygroup.com/hawkleyint/lightvehicleweighing.shtml>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014
 9. Hawkley International Limited, 2010, PORTABLE WEIGHING SYSTEMS : ER 540, <http://www.hawkleyindia.in/html/ER540.htm>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014
 10. Holtgreven Scale & Electronics Corporation, 2010, Wheel Weighers - Intercomp PT300 Series, <http://www.loadmasterscale.com/catalog.asp?prodid=619139&showprevnext=1>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014
 11. ЛИБРА Инженеринг ООД, 2010, Автомобилни везни, <http://www.libra-eng.com/bg/avtomobilni-vezni/index.html>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014
 12. Elicom electronic Ltd., 2010, Автомобилни везни, <http://elicom-bg.com/bg/cat/avtomobilni-vezni-6>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.03.2014

Issue

Mechanics of Machines, vol. 90, issue 6, pp. 13-19, 2010, Bulgaria, Varna, TU - Varna, ISBN 0861‐9727

Copyright Mechanics of Machines, Varna

Full text of the publication

Вид: статия в списание