Оригинал (Original)
Автори: Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Симеонова, В. М.
Заглавие: Методология за дистанционно проектиране и обучение по CAD системи в микроелектрониката
Ключови думи: дистанционно проектиране и обучение, CAD системи, микроелектроника, CADENCE, SYNOPSYS.

Абстракт: Предложена и реализирана е методология за дистанционно проектиране и обучение с CAD системите CADENCE и SYNOPSYS. Тя позволява самостоятелно, напълно независимо по време и място от хардуера, софтуера и водещия преподавател овладяване както на теоретичната основа, така и на конкретните практически стъпки и етапи при проектирането на аналогови, цифро - аналогови и цифрови интегрални схеми и системи. Създадената методология възпитава обучаемия за изграждане на обективна самостоятелна преценка за нивото на достигнатите от него знания и умения чрез сравняване на тестовете за самооценяване и крайните оценки на преподавателя. Реализираната система е експериментално внедрена в изпълнение на международен проект № 2006-2322/001-001 по европейската програма Life Long Learning (Erasmus).

Библиография

  1. http://www.cadence.com. Отворена на 2009-04-15
  2. http://www.synopsys.com. Отворена на 2009-04-15
  3. Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., Михайлова, К., Пукнева, Д., Антонова, О., Арабаджиев, Д., Манчев, О., Партенов, И., 2004,: Системи за проектиране в микроелектрониката, София, България, стр. стр.
  4. Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., 2004,: Системи за проектиране в микроелектрониката, София, България, стр. стр.

Издание

9-та международна конференция АМО '09, стр. стр. 389 – 392, 2009, България, Кранево, ISSN 1313-4264
Autors: Hristov, M. H., Radonov, R. I., Simeonova, V. M.
Title: A Methodology for Distant Design and Education in Microelectronics CAD Systems
Keywords: e-learning, design, Cadence, Synopsys

Abstract:

References

  1. http://www.cadence.com. Отворена на 2009-04-15
  2. http://www.synopsys.com. Отворена на 2009-04-15
  3. Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., Михайлова, К., Пукнева, Д., Антонова, О., Арабаджиев, Д., Манчев, О., Партенов, И., 2004,: Системи за проектиране в микроелектрониката, София, България, стр. стр.
  4. Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., 2004,: Системи за проектиране в микроелектрониката, София, България, стр. стр.

Issue

9th International Conference AMO ’09, pp. 389 – 392, 2009, Bulgaria, Kranevo, ISSN 1313-4264

Вид: пленарен доклад в международен форум