Оригинал (Original)
Автори: Радонов, Р. И.
Заглавие: Система за съпровождане на учебния процес “E-мениджмънт”
Ключови думи: учебен процес, управление, интернет

Абстракт: В настоящия материал се разглежда концепция и структура на система за електронно съпровождане на учебния процес. Системата използва съвременните интернет технологии и възможността на компютрите за обработка, съхранение и предоставяне на информация. Основната идея на разработката е възможност за архивиране и проследяване на аудиторния процес на обучение, облекчаване на рутинни дейности, извършвани от преподавателите. Като цяло “Е-мениджмънт” корелира с основните постановки на стандартите за управление на качеството и в този смисъл е част от системата СОПКО на ТУ - София. Разгледана е еволюцията на системата през последните 5 – 6 години и структурирането й от хоризонтална във вертикална организация. Първите версии са ориентирани към поддръжка на отделна дисциплина, докато последната 6-та версия е ориентирана към учебния процес в рамките на факултет.

Библиография

 1. http://www.uned.es/portal/
 2. http://www.magistr-mba.ru/tree_13.html
 3. Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., 2006,Списание Е+Е: Web среда изискваща повишена активност в учебния процес, София, България, стр. стр. 60 - 65
 4. Видеков В. Хр., Радонов Р. И., ИНТЕРНЕТ МОДУЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ, Дистанционное обучение – образовательная среда ХХІ века, Д48 Материалы IV Междунар. науч.-метод, конф., 10-12 нояб. 2004 г. — Мн. БГУИР, ISBN 985-444-758-8, стр. 435- 437
 5. Videkov, V. H, Radonov, R. I, 2005,Conference proceedings of the 3rd Balkan region conference on engineering education, 12 – 15 September 2005: Peculiarities related to the usage of web based platforms during different semesters, Sibiu, Romania, pp. 25-27
 6. HTTP://WWW.TU-SOFIA.BG/BUL/SOPKO/NORMATIVNA/RESHENIA/ZAP-REKTOR/INDEX.HTML
 7. Videkov, V. H, Djamiykov, T. S, Radonov, R. I, 2006,Conference proceedings of the 15th International Scientific and Applied Science Conference Electronics 2006: A New Approach to Conducting Educational Tests in a Web Environment, Sozopol, Bulgaria, pp. 120 - 125
 8. http://mail.yahoo.com
 9. http://xdebug.org/

Издание

Списание E+E, стр. стр. 42 – 46, 2008, България, София, ISSN 0861-4717
Autors: Radonov, R. I.
Title: E-Management - A system for Accompanyning the Educational Process
Keywords: educational process, management, internet

Abstract: This paper describes the concept and structure of a system for electronic accompanying of the educational process. The system is based on state-of-the-art internet technologies and computers’ capabilities to process store and retrieve information. The basic idea of the developed platform is related to the possibility to archive and trace back the auditorium based educational process, reducing the weight of the routine activities that are being carried out by the lecturers. The e-management system as a whole correlates with the basic formulation of the standards for control of the quality and in this sense represents part of the SOPKO (A System for Assessment of the Lecturers and Quality of Education) system at the Technical University of Sofia. The evolution of the system during the last 5 – 6 years and its horizontal and vertical structure has been treated.

References

 1. http://www.uned.es/portal/
 2. http://www.magistr-mba.ru/tree_13.html
 3. Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., 2006,Списание Е+Е: Web среда изискваща повишена активност в учебния процес, София, България, стр. стр. 60 - 65
 4. Видеков В. Хр., Радонов Р. И., ИНТЕРНЕТ МОДУЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ, Дистанционное обучение – образовательная среда ХХІ века, Д48 Материалы IV Междунар. науч.-метод, конф., 10-12 нояб. 2004 г. — Мн. БГУИР, ISBN 985-444-758-8, стр. 435- 437
 5. Videkov, V. H, Radonov, R. I, 2005,Conference proceedings of the 3rd Balkan region conference on engineering education, 12 – 15 September 2005: Peculiarities related to the usage of web based platforms during different semesters, Sibiu, Romania, pp. 25-27
 6. HTTP://WWW.TU-SOFIA.BG/BUL/SOPKO/NORMATIVNA/RESHENIA/ZAP-REKTOR/INDEX.HTML
 7. Videkov, V. H, Djamiykov, T. S, Radonov, R. I, 2006,Conference proceedings of the 15th International Scientific and Applied Science Conference Electronics 2006: A New Approach to Conducting Educational Tests in a Web Environment, Sozopol, Bulgaria, pp. 120 - 125
 8. http://mail.yahoo.com
 9. http://xdebug.org/

Issue

E+E - Elektrotechnica & Elektronika magazine, pp. 42 – 46, 2008, Bulgaria, Sofia, ISSN 0861-4717

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание