Оригинал (Original)
Автори: Кралов, И. М.
Заглавие: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕГРАДИ ЗА АКУСТИЧЕН ШУМ
Ключови думи: звукопоглъщане, звукоизолация, прегради за акустичен шум.

Абстракт: В работата се изследва експериментално нивото на акустичния шум и честотното разпределение на звукопоглъщане на обикновени и комбинирани прегради за акустичен шум. За сравнение на резултатите, са използвани и такива прегради, за които има данни в литературата. Въз основа на анализа на резултатите са направени изводи за приложимостта на преградите в зависимост от честотния им диапазон и степента на звукопоглъщане.

Библиография

 1. Банов, С., Ив. Кралов, Шум в транспортната техника, ТУ-София, 2003
 2. Чешанков, Б., Теория на трептенията, София, 1991
 3. Кралов, Ив., Г. Полихронов, Д. Атанасов, Влияние на граничните условия върху собствените честоти на оребрени тънки мембрани, Международна конференция MOTAUTO’06, Варна, 2006
 4. Клюкин, И., А. Колесников, Акустические измерения в судостроении, Ленинград, 1982
 5. Amédin, C. K., Y. Champoux, A. Berry, Acoustical characterisation of absorbing porous materials through transmission measurements in the free field, Journal of the Acoustic Society of America, Vol. 102(2), pp. 1982–1994, 1997
 6. Attenborough, K., Acoustical characteristics of rigid fibrous absorbents and granular materials, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 73(3), pp. 785–99, 1983
 7. Auregan, Y., M. Pachebat, Measurement of the nonlinear behaviour of acoustical rigid porous materials, Physics of Fluids, Vol. 11, pp. 1342–1345, 1999
 8. Cox, T. J., D’Antonio, P., Acoustic Absorbers and Difusers, Taylor & Francis, USA, 2009
 9. Gorman, G., Free Vibration Analysis of Rectangular Plates, Elsevier, NH, USA, 1982
 10. BS EN ISO 354:2003, Acoustics – measurement of sound absorption in a reverberation room
 11. ISO 10534-2:1998, Acoustics – determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes. Part 1: Method using standing wave ratio
 12. ISO 10534-2:1998, Acoustics – determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes. Part 2: Transfer-function method
 13. Nocke, C., V. Mellert, Brief review on in situ measurement techniques of impedance or absorption, Proceedings Forum Acusticum, Sevilla, 2002
 14. Ohayon, R., C. Soize, Structural Acoustics and Vibration, Academic Press Limited, London, 1998
 15. Soedel, M., Vibrations of Shells and Plates, Marcel Decker Inc., IN, USA, 1982.
 16. Tayong, R., Dupont, T., Leclaire, P., Experimental investigation of holes interaction effect on the sound absorption coefficient of micro-perforated panels under high and medium sound levels, Applied Acoustics, Elsevier, Vol. 72, pp. 777-784, 2011

Издание

Годишник на ТУ-София, том 63, брой 2, стр. стр. 325-330, 2013, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от Технически университет - София

Autors: Kralov, I. M.
Title: EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF BARRIERS FOR ACOUSTIC NOISE
Keywords: sound absorption, sound insulation, barriers for acoustic sound absorption.

Abstract: In this investigation it was made an experimental investigation about the level and frequency distributed sound absorption of normal and combined barriers for acoustic noise. Barriers with parameters given in the scientific literature are used for comparison and estimation of the new-barriers advantages. On the base of the analysis of the results it were made conclusions about the noise level reduction as well as the frequency range they could be used with high degree of efficiency

References

 1. Банов, С., Ив. Кралов, Шум в транспортната техника, ТУ-София, 2003
 2. Чешанков, Б., Теория на трептенията, София, 1991
 3. Кралов, Ив., Г. Полихронов, Д. Атанасов, Влияние на граничните условия върху собствените честоти на оребрени тънки мембрани, Международна конференция MOTAUTO’06, Варна, 2006
 4. Клюкин, И., А. Колесников, Акустические измерения в судостроении, Ленинград, 1982
 5. Amédin, C. K., Y. Champoux, A. Berry, Acoustical characterisation of absorbing porous materials through transmission measurements in the free field, Journal of the Acoustic Society of America, Vol. 102(2), pp. 1982–1994, 1997
 6. Attenborough, K., Acoustical characteristics of rigid fibrous absorbents and granular materials, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 73(3), pp. 785–99, 1983
 7. Auregan, Y., M. Pachebat, Measurement of the nonlinear behaviour of acoustical rigid porous materials, Physics of Fluids, Vol. 11, pp. 1342–1345, 1999
 8. Cox, T. J., D’Antonio, P., Acoustic Absorbers and Difusers, Taylor & Francis, USA, 2009
 9. Gorman, G., Free Vibration Analysis of Rectangular Plates, Elsevier, NH, USA, 1982
 10. BS EN ISO 354:2003, Acoustics – measurement of sound absorption in a reverberation room
 11. ISO 10534-2:1998, Acoustics – determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes. Part 1: Method using standing wave ratio
 12. ISO 10534-2:1998, Acoustics – determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes. Part 2: Transfer-function method
 13. Nocke, C., V. Mellert, Brief review on in situ measurement techniques of impedance or absorption, Proceedings Forum Acusticum, Sevilla, 2002
 14. Ohayon, R., C. Soize, Structural Acoustics and Vibration, Academic Press Limited, London, 1998
 15. Soedel, M., Vibrations of Shells and Plates, Marcel Decker Inc., IN, USA, 1982.
 16. Tayong, R., Dupont, T., Leclaire, P., Experimental investigation of holes interaction effect on the sound absorption coefficient of micro-perforated panels under high and medium sound levels, Applied Acoustics, Elsevier, Vol. 72, pp. 777-784, 2011

Issue

Proceedings of the TU-Sofia, vol. 63, issue 2, pp. 325-330, 2013, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

Copyright Технически университет - София

Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание