Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж., Петрова, Й. Т., Христов Ст. Я.
Заглавие: Осигуряване на минимално биене на напречното сечение при шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност
Ключови думи: люнет, надлъжно шлифоване, стабилност, ротационно-центрови нестабилни детайли

Абстракт: Предлага се конструкция на автоматично поднастроиваем люнет за надлъжно шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност, осигуряваща двустранното им поддържане в зоната за шлифоване от призма и две допълнителни опори. Характерно за използвания метод и конструкция е установяването на люнета към тялото, върху мост над надлъжната маса на машината. В рамките на автоматичния цикъл за надлъжно шлифоване, след всяко периодично напречно подаване на диска, призмата на люнета се подава към детайла до докосване на неговата повърхнина. Следва автоматично затваряне на две допълнителни челюсти до допирането им с врезно шлифования край на детайла и фиксирането им в това положение. Тази схема на поддържане на нестабилния детайл в зоната за шлифоване осигурява постигане на минимално биене на напречното сечение при надлъжното му обработване.

Библиография

  Издание

  международна научна конференция „Напредничави производствени операции”, АМО 2006, 17-19 септември 2006 г., сборник доклади, 2006, Созопол, България, стр. стр. 124-128, 2006, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev, L. Z., Petrova, J. T., Hristov St. J.
  Title: Provision of minimal run-out of cross section when grinding low rigidity rotary parts
  Keywords: rest, longitudinal grinding, rigidity, rotary unstable parts

  Abstract: In the paper is offered a design of an automatically adjustable rest for longitudinal grinding of low rigidity rotary components, providing bilateral support in the grinding zone using a prism and two additional supports. Typical for the used method and design is fixing of the rest to the bed upon a bridge above the longitudinal table of the machine. During the automatic cycle of longitudinal grinding after each periodical traverse displacement of the grinding wheel the prism of the rest is moved towards the machined part till touching its surface. Afterwards two additional jaws are automatically closed till getting in contact with the plunge grinded end of the part and fixing it in this position. This method of support of an unstable parts in the grinding zone provides minimal run-out of cross section when grinding longitudinally.

  References

   Issue

   International scientific conference “Progressive production operations”, AMO 2006, September 17 – 19, 2006, Proceedings, 2006, Sozopol, Bulgaria, pp. 124-128, 2006, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум