Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я.
Заглавие: Метод и машина за двустранно шлифоване на стъпални валове, част 1: Характеристика на метода и предимства
Ключови думи: метод, машина, двустранно шлифоване, стъпален вал

Абстракт: За увеличаване на нивото на автоматизация, производителността и точността при външно кръгло шлифоване на ротационно-центрови детайли се предлага нов метод за двустранно обработване на стъпални валове при една установка с един и същи наклонен диск.

Библиография

  Издание

  национална конференция с международно участие ММММЕМ’ 2008, 27-29 юни 2008 г., Жеравна, сп. „Машиностроене и машинознание", ISSN 1312 – 8612, издателство на ТУ-Варна, стр. стр. 43-46, 2008, България, Жеравна, сп. „Машиностроене и машинознание", издателство на ТУ-Варна, ISSN 1312-8612

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev, L. Z., Hristov St. J.
  Title: Method and machine for bilateral grinding of stepped shafts, Part 1 Characteristics of the method and advantages
  Keywords: method, machine, bilateral grinding, stepped shaft

  Abstract: In the paper are presented a new method and machine for stepped shafts grinding for which a patent for an invention was issued. The method and machine provide bilateral grinding of stepped shafts at single setting with an inclined wheel, increasing in this way the level of automation, productivity and accuracy with outer circular grinding of rotary parts.

  References

   Issue

   National conference with international participation MMMMEM’ 2008, June 2008, Zeravna, “Mechanical engineering and mechanical science” magazine, issued by the Technical University of Varna, ISSN 1312 – 8612, Zeravna, Bulgaria, pp. 43-46, 2008, Bulgaria, Zeravna, TU-Varna, ISSN 1312-8612

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание