Оригинал (Original)
Автори: Видеков, В. Х., Радонов, Р. И.
Заглавие: Текущо електронно анкетиране
Ключови думи: анкетиране, качество, обучение, електронно анкетиране

Абстракт: Докладът разглежда прилагането на анкетна форма за оценка качеството на обучението по дадена дисциплина. Разгледани са основните елементи на анонимното анкетиране на учебна дисциплина и проверка на валидността и. Представена е методика и алгоритъм за текущо анонимно анкетиране през време на семестъра. Това би позволило да се оценява в оперативен порядък всяко едно занятие от дисциплината.

Библиография

  1. Славов С. Анкетирането: анализ на една класическа процедура, сп. Критика и хуманизъм 2 1991, ISSN: 0861-1718 стр. 201-204
  2. ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/law/zkn_vo.pdf отворен 02.05.2009
  3. Минко Сандалски, Галина Илиева Изграждане и приложение на online система за вътрешно оценяване на качеството на обучението Първа национална научна конференция с международно участие Качество на висшето образование 2006 http://qedu.ru.acad.bg/qedu/bg/accpapers/sandalski.pdf отворен 10.6.2008
  4. http://www.tu-sofia.bg/Bul/sopko/index.html отворен 03.04.2009
  5. Valentin Hristov Videkov, Rossen Ivanov Radonov, Russy Plamenov Tsolov, VALIDATION OF ANONYMOUS SURVEYS OF EDUCATIONAL SUBJECTS THROUGH THEIR BASIC RESULTS, ELECTRONICS ET`2008 September 24-26, 2008 Sozopol PROCEEDINGS OF THE SIXTEENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED SCIENCE CONFERENCE ISBN 1313-1842 book 3 p. 163 – 168

Издание

XIX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2009", стр. стр. 522 - 525, 2009, България, Созопол, ISSN 1313-9126
Autors: Videkov, V. H., Radonov, R. I.
Title: Continual Electronic Survey
Keywords: survey, quality, training, Electronic Survey

Abstract: This paper examines the implementation of the inquiry form to assess the quality of training in a discipline. The essential elements of an anonymous survey of an educational discipline and checking its validity are considered. Algorithm and methodology for currently an anonymous survey during the semester are presented. This would allow assessing each class of a discipline in any operational order.

References

  1. Славов С. Анкетирането: анализ на една класическа процедура, сп. Критика и хуманизъм 2 1991, ISSN: 0861-1718 стр. 201-204
  2. ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/law/zkn_vo.pdf отворен 02.05.2009
  3. Минко Сандалски, Галина Илиева Изграждане и приложение на online система за вътрешно оценяване на качеството на обучението Първа национална научна конференция с международно участие Качество на висшето образование 2006 http://qedu.ru.acad.bg/qedu/bg/accpapers/sandalski.pdf отворен 10.6.2008
  4. http://www.tu-sofia.bg/Bul/sopko/index.html отворен 03.04.2009
  5. Valentin Hristov Videkov, Rossen Ivanov Radonov, Russy Plamenov Tsolov, VALIDATION OF ANONYMOUS SURVEYS OF EDUCATIONAL SUBJECTS THROUGH THEIR BASIC RESULTS, ELECTRONICS ET`2008 September 24-26, 2008 Sozopol PROCEEDINGS OF THE SIXTEENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED SCIENCE CONFERENCE ISBN 1313-1842 book 3 p. 163 – 168

Issue

XIX National Scientific Symposium with International Participation “Metrology And Metrology Assurance 2009”, pp. 522 - 525, 2009, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-9126

Вид: пленарен доклад в национален форум