Оригинал (Original)
Автори: Гарабитов, С. А., Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д.
Заглавие: Оптимално управление на задвижващ двигател на координатна машина с две управляващи въздействия с цел максимално бързодействие
Ключови думи: Оптимизация, управление, електрозадвижване, бързодействие

Библиография

  Издание

  Машиностроене, стр. стр. 80-83, 2001, България, Машининтелект
  Autors: Garabitov, S. A., Draganov, V. A., Marinov, P. D.
  Title: Optimal Control of the Drive Motor of a Coordinate Machine with Two Control Impacts for Maximum Fast Response
  Keywords: Optimization, control, electric drive, fast response

  References

   Issue

   Journal of Machine Building, pp. 80-83, 2001, Bulgaria, Mashinintelekt

   Вид: статия в списание