Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И., Димитров, С. С.
Заглавие: Изследване влиянието на вида на диференциала на задвижващият мост върху теглителните свойства на транспортните средства на нееднородно пътно покритие (Част I)
Ключови думи: диференциал, блокируем диференциал, електронно блокируем диференциал, диференциал с повишено вътрешно триене, виско диференциал, торсен диференциал, теглителни характеристики

Абстракт: В настоящата работа се изследва влиянието на вида на диференциала на задвижващият мост върху теглителните характеристиките (ускорение, време, за да се постигне определят скоростта, пътя за определите основното време и т.н.), на превозни средства със заден задвижващ мост. Изследвано е и влиянието на различните видове диференциали върху теглителните характеристики на превозните средства при движение по път с различени коефициенти на сцепление на левите и десните колела.

Библиография

 1. Documentation for CarSim Screens, Powertrain System.pdf, 2009
 2. Dipl.-Ing. Christian MeiЯner, Prof. Dr.-Ing. Peter Tenberge, New concepts of active yaw control for electric and hybrid vehicles, International Conference on Mechanical Engineering and Mechanics, October 21-23, 2009, Beijing, P. R. China
 3. Ir. Edo Drenth, Haldex Xafety Wheel Drive, CTI – Automotive Transmission North America, 2007
 4. Rajesh Rajamani, 2006, Vehicle Dynamics and Control, New York, Springer
 5. Self-Study Programme 117 Antiblockiersystem (Teves) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), VAG Service, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, 1989
 6. Self-Study Programme 148 ABS mit EDS (Bosch) im Audi, Service, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, 1992
 7. Self-Study Programme 162 ABS/EDS/ASR (Bosch) 5 im Audi, Service, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, 1994
 8. Self-Study Programme 171 Antiblockiersystem (Teves) 20Gi elektronischer Differentialsperre (EDS), Service, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, 1995
 9. Self-Study Programme 206 Four-Wheel Drive with Haldex Coupling, Service Training, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, 1998
 10. Self-study Programme 333 4MOTION with Haldex Coupling Model Year 2004, Service Training, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, 2005
 11. Wenbourne А., 2010, A Clutch of Differentials, e-book, London, Meccano Club Website, <http://www.selmec.org.uk/Downloads/article_0005_a_clutch_of_differentials.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 26.02.2014
 12. Wikipedia, 2010, Differential, <http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_(mechanics)>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 26.02.2014
 13. Wikipedia, 2010, Limited slip differential, <http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_slip_differential>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 26.02.2014
 14. Wikipedia, 2010, Viscous coupling unit, <http://en.wikipedia.org/wiki/Viscous_coupling_unit>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 26.02.2014

Издание

“Машини, Технологии, Материали” международното виртуално списание, том 10-11, стр. стр. 36-43, 2010, България, ISSN 1313-0226

Издателските права се държат от Международно виртуално научно-техническо списание ”МАШИНИ, ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ”

Пълен текст на публикацията

Autors: Nedelchev, K. I., Dimtrov, S. S.
Title: Investigation of the influence of the type of differential in the driving axle on the traction characteristics of the transport vehicles of heterogeneous road surface (Part One)
Keywords: differential, Locking Differential, Electronic Differential Lock, Limited Slip Differential, Viscous Differential, TORSEN Traction Differential, traction characteristics

Abstract: The present work study the influence of the type of differential in the driving axle on the traction characteristics (acceleration, time to achieve the define speed, road for the define time, etc.) of the transport vehicles with rear driving axel. The influence of the difference between the tire-road friction coefficients between the left and right wheels on the vehicle traction characteristics with different differentials were investigated as well.

References

 1. Documentation for CarSim Screens, Powertrain System.pdf, 2009
 2. Dipl.-Ing. Christian MeiЯner, Prof. Dr.-Ing. Peter Tenberge, New concepts of active yaw control for electric and hybrid vehicles, International Conference on Mechanical Engineering and Mechanics, October 21-23, 2009, Beijing, P. R. China
 3. Ir. Edo Drenth, Haldex Xafety Wheel Drive, CTI – Automotive Transmission North America, 2007
 4. Rajesh Rajamani, 2006, Vehicle Dynamics and Control, New York, Springer
 5. Self-Study Programme 117 Antiblockiersystem (Teves) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), VAG Service, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, 1989
 6. Self-Study Programme 148 ABS mit EDS (Bosch) im Audi, Service, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, 1992
 7. Self-Study Programme 162 ABS/EDS/ASR (Bosch) 5 im Audi, Service, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, 1994
 8. Self-Study Programme 171 Antiblockiersystem (Teves) 20Gi elektronischer Differentialsperre (EDS), Service, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, 1995
 9. Self-Study Programme 206 Four-Wheel Drive with Haldex Coupling, Service Training, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, 1998
 10. Self-study Programme 333 4MOTION with Haldex Coupling Model Year 2004, Service Training, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, 2005
 11. Wenbourne А., 2010, A Clutch of Differentials, e-book, London, Meccano Club Website, <http://www.selmec.org.uk/Downloads/article_0005_a_clutch_of_differentials.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 26.02.2014
 12. Wikipedia, 2010, Differential, <http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_(mechanics)>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 26.02.2014
 13. Wikipedia, 2010, Limited slip differential, <http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_slip_differential>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 26.02.2014
 14. Wikipedia, 2010, Viscous coupling unit, <http://en.wikipedia.org/wiki/Viscous_coupling_unit>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 26.02.2014

Issue

Machines, Technologies, Materials International Virtual Journal, vol. 10-11, pp. 36-43, 2010, Bulgaria, ISSN 1313-0226

Copyright Международно виртуално научно-техническо списание ”МАШИНИ, ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ”

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание