Оригинал (Original)
Автори: Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Цолов, Р.
Заглавие: Електронно анкетиране на учебни дисциплини
Ключови думи: качество, анкетиране, анализ

Абстракт: Доклада представя резултати от използване на данните от електронно анкетиране на студентите за оценяване на учебни дисциплини. Тези резултати са част от системата за оценка качеството на обучението в Технически университет София. Разгледани са възможностите на система за корелационен анализ на данните за различни критерии. Съществува възможност за подбор на различни филтри при избора на данни и тяхната обработка. Направено е сравнение на резултатите от анкетиране по различни дисциплини, курсове и факултети. Маркирани са основните параметри необходими за проверка достоверността на данните с цел обективност на оценката и коректност при публично обявяване на резултати.

Библиография

  1. www.tu-sofia.bg. Cистема за оценяване и поддържане на качеството на обучение в ТУ-София
  2. ISO 10002:2004 Управление на качеството. Удоволетвореност на клиента. Указания за обработка на рекламациите в организациите. приложение към Бюлетин качество бр. 3 ISSN 1312-8027
  3. Румен Пранчов, Христо Христов Обхват на Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението в Техническия университет – София и някои резултати от приложението и Първа национална научна конференция с международно участие Качество на висшето образование 2006 http://qedu.ru.acad.bg/qedu/bg/accpapers/pranchov.pdf
  4. Минко Сандалски, Галина Илиева Изграждане и приложение на online система за вътрешно оценяване на качеството на обучението Първа национална научна конференция с международно участие Качество на висшето образование 2006 http://qedu.ru.acad.bg/qedu/bg/accpapers/sandalski.pdf

Издание

XVIII-ти национален научен симпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване 2008, стр. стр. 414 – 418, 2008, България, Созопол, ISBN 978-954-334-078-1
Autors: Videkov, V. H., Radonov, R. I., Tzolov, R.
Title: Electronic survey of Educational Subjects
Keywords: quality, survey, analyses

Abstract: The report presents the results of using data from an electronic survey of students' evaluation of courses. These results are part of the system for assessing the quality of education at the Technical University of Sofia. The possibilities of a system for correlation analysis of the data on different criteria. There is the possibility for selection of different filters in the selection of data and its processing.A comparison of the results of surveys in different subjects , courses and faculties . Tagged basic parameters are necessary to verify the authenticity of data for the evaluation of objectivity and honesty in public announcement of results.

References

  1. www.tu-sofia.bg. Cистема за оценяване и поддържане на качеството на обучение в ТУ-София
  2. ISO 10002:2004 Управление на качеството. Удоволетвореност на клиента. Указания за обработка на рекламациите в организациите. приложение към Бюлетин качество бр. 3 ISSN 1312-8027
  3. Румен Пранчов, Христо Христов Обхват на Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението в Техническия университет – София и някои резултати от приложението и Първа национална научна конференция с международно участие Качество на висшето образование 2006 http://qedu.ru.acad.bg/qedu/bg/accpapers/pranchov.pdf
  4. Минко Сандалски, Галина Илиева Изграждане и приложение на online система за вътрешно оценяване на качеството на обучението Първа национална научна конференция с международно участие Качество на висшето образование 2006 http://qedu.ru.acad.bg/qedu/bg/accpapers/sandalski.pdf

Issue

18th National scientific symposium with international participation Metrology and Metrology assurance 2008, pp. 414 – 418, 2008, Bulgaria, Sozopol, ISBN 978-954-334-078-1

Вид: пленарен доклад в национален форум