Оригинал (Original)
Автори: Стоев Л. Ж., Христов Ст. Я.
Заглавие: Автоматично поднастроиваем люнет за надлъжно шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност
Ключови думи: люнет, надлъжно шлифоване, стабилност, ротационно-центрови, нестабилни детайли

Абстракт: Основният проблем при надлъжно шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност е едновременното постигане на висока точност на формата и размерите на обработваните повърхнини и висока производителност. Резултатите от изследванията на нов метод за надлъжно шлифоване на нестабилни детайли при използването на ръчен люнет дадоха основание за създаване на конструкция на автоматично устройство с хидравлично управление, което непрекъснато да поддържа обработваемия детайл през целия цикъл на неговото надлъжно обработване. Поднастроиваемият люнет се установява неподвижно върху мост над надлъжната маса на машината. Опорната призма на устройството, разположена срещу диска, възпрепятства огъването на детайла под действието на силите на рязане при неговото надлъжно шлифоване. По този начин се отстранява влиянието на податливостта на детайла върху точността на формата му в надлъжно сечение.

Библиография

  Издание

  научна конференция на ТУ-Варна „CAD/CAM Технологии”, 02-03 юни 2006 г., сп. „Машиностроителна техника и технологии”, No. 1, 2006, Варна, България, брой 1, стр. стр. 31-34, 2006, България, Варна, сп. „Машиностроителна техника и технологии”

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev L. Z., Hristov St. J.
  Title: Automatically adjustable steady for longitudinal grinding between centres of rotational workpieces of low rigidity
  Keywords: steady, longitudinal grinding, stability, rotational workpieces between centres, unstable details

  Abstract: The main problem by longitudinal grinding between centres of rotational workpieces of low rigidity is the simultaneous achievement of high form and dimensions accuracy of the machined surfaces and high performance. The results from the research of a new method for longitudinal grinding of unstable details using a manually adjustable steady [1] were basis for creating a new construction of automatic device with hydraulic control. The device supports the detail during the whole cycle of the longitudinal processing. The adjustable steady is fixed to the machine bed over the longitudinal machine table. The supporting prism of the device, positioned in front of the grinding wheel, prevents the bending of the detail caused by the cutting forces in case of longitudinal grinding. The result is removing the impact of the detail flexibility on its form accuracy in longitudinal direction.

  References

   Issue

   Scientific conference of the Technical University of Varna “CAD/CAM Technologies”, June 02 – 03, 2006, “Machine building technique and technologies” magazine, No. 1, 2006, Varna, Bulgaria, issue 1, pp. 31-34, 2006, Bulgaria, Varna, TU-Varna

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание