Оригинал (Original)
Автори: Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., Михайлова, К., Пукнева, Д., Антонова, О., Арабаджиев, Д., Манчев, О., Партенов, И.
Заглавие: Системи за проектиране в микроелектрониката
Ключови думи: микроелектроника, проектиране, CADENCE, SYNOPSYS

Абстракт: Ръководството за лабораторни упражнения по “Системи за проектиране в микроелектрониката” е предназначено за студентите от специалността “Електроника” на Технически университет – София при подготовката им по дисциплините “Системи за проектиране в микроелектрониката” – за образователно-квалификационна степен “магистър” и “Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката” и “Проектиране на интегрални цифрови схеми и системи” за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. То може да бъде използвано и от студентите от други сходни специалности, докторанти, инженери, проектанти и др., интересуващи се от работата и приложението на индустриални CAD системи.

Библиография

  Издание

  , 2004, България, София, ТУ - София, ISBN 954-438-411-1
  Autors: Hristov, M. H., Radonov, R. I., Donchev, B. R., Mihailova, K., Pukneva, D., Antonova, O., Arabadjiev, D., Manchev, O., Partenov, I.
  Title: CAD im Microelectronics
  Keywords: microelectronics, design, CADENCE, SYNOPSYS

  Abstract: The guidbook on laboratory exercises on "CAD in Microelectronics " is designed for students of specialty " Electronics " , Technical University - Sofia in preparing their courses " Systems engineering in microelectronics " - for the Master degree and " Automation of Engineering in Microelectronics "and" Design of digital integrated circuits and systems "for the Bachelor degree. It may also be used by students of similar majors , graduate students, engineers, designers and others. Interested in the work and use of industrial CAD systems.

  References

   Issue

   , 2004, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN 954-438-411-1

   Вид: ръководство